“ĐỊA GIỚI LONG AN” ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1859 | Đảo | TNU Journal of Science and Technology

“ĐỊA GIỚI LONG AN” ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1859

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 20/07/19                Ngày hoàn thiện: 09/09/19                Ngày đăng: 30/09/19

Các tác giả

Nguyễn Minh Đảo Email to author, Trường Trung học cơ sở Qui Đức

Tóm tắt


Hiện nay, những công trình nghiên cứu về vùng đất Long An “trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc” trong thế kỉ XIX không nhiều. Trong số đó, nghiên cứu về địa giới hành chính dưới thời nhà Nguyễn lại càng hiếm. Hành chính thời nhà Nguyễn của Nam Bộ nói chung và Long An nói riêng rất phức tạp. Sự phức tạp không chỉ thể hiện ở quá trình thường xuyên chia tách, sáp nhập các đơn vị hành chính mà còn thể hiện ở địa giới hành chính. Qua việc nghiên cứu địa giới hành chính Long An từ đầu thế kỉ XIX đến năm 1859, bài báo này góp phần làm phong phú nguồn tư liệu cho việc nghiên cứu Lịch sử địa phương. Đây cũng có thể là nguồn tài liệu tham khảo cho những nhà nghiên cứu, những ai quan tâm về đất và người Long An trong quá khứ đặc biệt trong thế kỉ XIX.


Từ khóa


Long An; hành chính; địa giới; phủ Tân An; triều Nguyễn.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại nam nhất thống chí tập 2, Nxb Lao Động, TP. Hồ Chí Minh, 2012.

[2]. Trần Đức Cường, Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ (từ khởi thủy đến năm 1945), Nxb Khoa học xã hội, TP. Hồ Chí Minh, 2015.

[3]. Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, Nxb Giáo Dục, TP. Hồ Chí Minh, 1998.

[4]. Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, Phạm Hoàng Quân dịch, Nxb Tổng hợp Tp. HCM, TP. Hồ Chí Minh, 2019.

[5]. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 3, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2002.

[6]. Huỳnh Minh, Gia Định xưa và nay, Nhà in Hạnh Phúc, Sài Gòn, 1973.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved