VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN TRONG VIỆC RÈN LUYỆN TƯ DUY TỰ CHỦ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | Bích | TNU Journal of Science and Technology

VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN TRONG VIỆC RÈN LUYỆN TƯ DUY TỰ CHỦ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 29/07/19                Ngày hoàn thiện: 10/09/19                Ngày đăng: 20/09/19

Các tác giả

Hoàng Ngọc Bích Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đến nay, chưa có công trình nào nghiên cứu về vai trò của Triết học Mác – Lênin trong việc rèn luyện tư duy tự chủ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông. Bài viết này làm rõ nội dung đó thông qua nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của Các Mác, Ăng - ghen và Lênin; đồng thời, đề xuất một số biện pháp nhằm tiếp tục rèn luyện tư duy tự chủ cho sinh viên qua môn Triết học Mác - Lênin trên cơ sở đánh giá thực trạng của hoạt động này. Kết quả cho thấy, Triết học Mác - Lênin có vai trò to lớn trong việc rèn luyện tư duy tự chủ cho sinh viên nói chung và sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông nói riêng. Trong năm học 2018-2019, sinh viên tự đánh giá có năng lực tư duy tự chủ tương đối tốt ở 4 kỹ năng: ghi chép bài; phát biểu; thảo luận nhóm; ôn tập và làm bài thi, kiểm tra. Sinh viên còn hạn chế ở 3 kỹ năng: xác định ý nghĩa môn học, phản biện và vận dụng tri thức triết học vào thực tiễn. Chính vì thế, giảng viên và sinh viên cần thực hiện các biện pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Triết học Mác - Lênin để khắc phục những hạn chế đã chỉ ra.

Từ khóa


Triết học Mác - Lênin; tư duy; tư duy tự chủ; sinh viên; đại học.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Imanuel Kant (Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải), Phê phán lý tính thuần túy, Nxb Văn học, 2014.

[2]. V.I. Lênin, Toàn tập, tập 23, Nxb Tiến bộ Mát-xcơ-va, 1980.

[3]. C. Mác, C. Mác và Ph. Ăng – ghen toàn tập, tập 42, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, 2000.

[4]. Phan Huy Đường, Tư duy tự do, Nxb TheBookEdition, 2006.

[5]. Trần Thượng Tuấn, “Tư duy phê phán”, https://www.thesaigontimes.vn/41544/Gasoline-up-oil-down.html, 9/10/2010.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved