TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN | Nhung | TNU Journal of Science and Technology

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/08/19                Ngày hoàn thiện: 30/09/19                Ngày đăng: 30/09/19

Các tác giả

1. Trần Thị Nhung, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Lan Anh Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thuế vừa là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách nhà nước (NSNN), vừa là công cụ hiệu quả để quản lý vĩ mô nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, giải quyết nhiều vấn đề kinh tế xã hội, nhằm đảm bảo nhu cầu chi tiêu chung của Nhà nước và xã hội; đảm bảo sự công bằng trong nghĩa vụ đóng góp của người dân. Dự toán thu ngân sách là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý thu thuế, góp phần định hướng nguồn thu và xác lập nguồn thu chi tiết tại các kỳ tương lai, chính vì vậy việc tính toán chính xác dự toán thu thuế sát với thực tại là hết sức cần thiết. Bằng phương pháp điều tra thứ cấp, sơ cấp số liệu từ 123 cán bộ tại chi cục thuế TP Thái Nguyên và phân tích xử lý số liệu bài viết đã đánh giá một cách tổng thể tình hình lập và thực hiện dự toán thu NSNN tại Chi cục thuế thành phố thành phố Thái Nguyên và đề ra giải pháp cụ thể cho công tác dự toán và xây dựng kế hoạch quản lý thu thuế tại Chi cục thuế.


Từ khóa


Ngân sách nhà nước; dự toán; kế hoạch; quản lý thu thuế; chi cục thuế TP Thái Nguyên.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên, Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, 2017.

[2]. Chi cục thuế thuế TP Thái Nguyên, Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, 2018.

[3]. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên, Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, 2019.

[4]. Chính phủ, Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước, Hà Nội, 2016.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved