ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN | Hùng | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/12/18

Các tác giả

1. Nguyễn Mạnh Hùng Email to author, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên
2. Hoàng Khánh Chi, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
3. Ứng Trọng Khánh, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
4. Hoàng Văn Hùng, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Thành phố Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của tỉnh Thái Nguyên, là cửa ngõ đi vào thủ đô Hà Nội của một số tỉnh vùng Đông - Bắc, Việt Nam. Quá trình phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên đòi hỏi phải sử dụng quỹ đất phục vụ cho phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ v.v. Nghiên cứu này tập trung đánh giá hiện trạng công tác bồi thường (CTBT), giải phòng mặt bằng (GPMT) và một số nhân tố ảnh hưởng tới công tác này tại địa bàn nghiên cứu. Kết quả bước đầu đã đánh giá được hiện trạng CTBT, GPMT từ năm 2015 đến năm 2018, từ kết quả điều tra phỏng vấn đã xác định được 3 nhóm yếu tố chính tác động đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được đề cập đến trong nghiên cứu là: yếu tố pháp lý, yếu tố giá, và yếu tố cộng đồng. Trên cở sở đó nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, sử dụng đất đai và CTBT, GPMB cho thành phố Thái Nguyên.


Từ khóa


Bồi thường; giải phóng mặt bằng; quản lý đất đai đai; sử dụng đất đai; thành phố Thái Nguyên.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved