SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2015 - 2017. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỚI NĂM 2020 | Hà | TNU Journal of Science and Technology

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2015 - 2017. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỚI NĂM 2020

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/08/19                Ngày hoàn thiện: 27/09/19                Ngày đăng: 30/09/19

Các tác giả

Nguyễn Thị Thu Hà Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp để mang lại hiệu quả kinh tế cao cho huyện Phú Bình là điều mà các nhà lãnh đạo huyện luôn hướng tới. Tác giả nghiên cứu vấn đề này nhằm phát huy những thành quả mà huyện Phú Bình đã đạt được và đưa ra những giải pháp nhằm sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn trong sản xuất nông nghiệp của huyện. Để thực hiện bài viết này tác giả có sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp thực địa, Thu thập tổng hợp tài liệu, phương pháp điều tra…Qua nghiên cứu Tác giả nhận thấy trong giai đoạn 2015-2017 nền nông nghiệp huyện Phú bình đã đạt được những thành tựu đáng kể nhờ sử dụng tốt các nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên, bên cạnh đó ngành nông nghiệp của huyện vẫn còn nhiều hạn chế như: sản xuất nông nghiệp vẫn mang tính chất nhỏ lẻ, manh mún, giá cả sản phẩm nông nghiệp đầu ra không ổn định. Tình trạng được mùa mất giá vẫn thường xuyên xảy ra, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, chưa đồng bộ... Vì vậy việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp của huyện trong giai đoạn hiện nay là vấn đề cấp thiết và đó cũng là mục tiêu mà bài báo đề cập.


Từ khóa


Hiệu quả; vốn đầu tư; nông nghiệp; Phú Bình; Thái Nguyên.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Trần Viết Nguyên, Nâng có hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Huế, 2015.

[2]. Phòng thống kê huyện Phú Bình, Niên giám thống kê huyện Phú Bình từ năm 2015-2017.

[3]. Phòng Nông nghiệp huyện Phú Bình, Báo cáo phát triển ngành nông nghiệp huyện Phú Bình và xây dựng kênh mương, hồ đập, trạm bơm từ năm 2015-2017.

[4]. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Bình, Báo cáo kết quả xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện các năm 2015-2017 .

[5]. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Bình, Báo cáo huy động nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

[6]. Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình, Báo cáo“Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội” các năm từ 2015 tới năm 2017 và “Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội giai đoạn 2016-2020.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved