TRUYỀN THỐNG “LẤY DÂN LÀM GỐC” CỦA DÂN TỘC VIỆT VÀ TƯ TƯỞNG “DÂN LÀ GỐC NƯỚC” DƯỚI THỜI LÍ – TRẦN | Quân | TNU Journal of Science and Technology

TRUYỀN THỐNG “LẤY DÂN LÀM GỐC” CỦA DÂN TỘC VIỆT VÀ TƯ TƯỞNG “DÂN LÀ GỐC NƯỚC” DƯỚI THỜI LÍ – TRẦN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/08/19                Ngày hoàn thiện: 04/09/19                Ngày đăng: 09/09/19

Các tác giả

Đồng Văn Quân Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mệnh đề "Dân là gốc nước" được du nhập vào Việt Nam cùng với sự truyền bá của Nho giáo. Nhưng tư tưởng "Dân là gốc" hoàn toàn không phải là đặc quyền của người Trung Quốc, tư tưởng ấy được thể hiện trong ý thức cộng đồng của người Việt. Sau khi du nhập, nó kết hợp với tư tưởng truyền thống của người Việt tạo nên một sức mạnh tổng hợp giúp các triều đại phong kiến Việt Nam sát cánh cùng với nhân dân đấu tranh  giữ nước, chống xâm lược, chống thiên tai để tồn tại và phát triển. Bài báo khái quát về sự hình thành, phát triển của “ý thức cộng đồng” của người Việt và sự tương đồng của nó với tư tưởng “Dân là gốc”, được thể hiện đặc sắc qua tư tưởng của các nhà chính trị, nhà tư tưởng lớn thời Lí – Trần như: Lí Công Uẩn, Lí Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn... Qua đó khẳng định những giá trị tư tưởng to lớn của nhà Lí, nhà Trần đối với lịch sử tư tưởng Việt Nam. 


Từ khóa


“Lấy dân làm gốc”; “Dân là gốc nước”; ý thức cộng đồng; Lí - Trần; tư tưởng.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Phan Huy Chú , Lịch triều hiến chương loại chí, Nxb Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội, 1992.

[2]. Đại Việt sử kí toàn thư , Tập I , Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1972.

[3]. Đại Việt sử kí toàn thư , Tập II, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1972.

[4]. Thơ Văn Lý - Trần , Tập 1, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977.

[5]. Nguyễn Tài Thư (chủ biên), Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Tập 1, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved