QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHI MINH VỀ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHI MINH VỀ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/09/19                Ngày hoàn thiện: 04/09/19                Ngày đăng: 09/09/19

Các tác giả

1. Vũ Thị Thủy Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Thị Huyền, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Tham nhũng, lãng phí, quan liêu là những căn bệnh nguy hiểm, một trong những nguy cơ lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn vong của chế độ, Nhà nước và đảng cầm quyền. Những diễn biến phức tạp của chúng trong giai đoạn hiện nay càng trở thành vấn đề nhức nhối. Do đó, luận bàn về vấn đề tham ô, lãng phí, quan liêu đã được nhiều công trình khoa học làm sáng tỏ, song nghiên cứu một cách trực tiếp về phương hướng và biện pháp đấu tranh phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu theo tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn chưa có công trình nào. Qua việc thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp vấn đề nghiên cứu, chúng tôi đi vào khái quát tác hại của tham ô, lãng phí, quan liêu; từ đó, đưa ra phương hướng, biện pháp đấu tranh phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu để thấy rằng, nghiên cứu nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng, chống tham ô, lãng phí và quan liêu trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang đặc biệt coi trọng nhiệm vụ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống nhằm thực hiện mục tiêu: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay.


Từ khóa


Tham ô; lãng phí; quan liêu; giặc nội xâm; nguy hiểm.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011.

[2]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011.

[3]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011.

[4]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011.

[5]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 10, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011.

[6]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 13, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011.

[7]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 8, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved