ỨNG DỤNG MÔ HÌNH GAUSSIAN XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH AN TOÀN CỦA BÃI TẬP KẾT RÁC THẢI TRONG KHU NHÀ Ở NÔNG THÔN MIỀN NÚI TỈNH THÁI NGUYÊN | Đức | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH GAUSSIAN XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH AN TOÀN CỦA BÃI TẬP KẾT RÁC THẢI TRONG KHU NHÀ Ở NÔNG THÔN MIỀN NÚI TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/11/19                Ngày đăng: 30/11/19

Các tác giả

1. Nguyễn Tiến Đức Email to author, Bộ môn Kiến trúc, Khoa Xây dựng và Môi trường, Đại học kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
2. Mạc Duy Hưng, Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Xuân Thành, Khoa Xây dựng và Môi trường, Đại học kỹ thuật, Đại học Thái nguyên.

Tóm tắt


Trong bãi tập kết rác thải có rất nhiều loại chất khí khác nhau như  , , , …các chất khí thải này ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cư dân xung quanh. Việc xác định khoảng cách đặt bãi tập kết rác với khu nhà ở là điều cần thiết. Bài báo này sử dụng mô hình phát tán Gaussian để mô phỏng và xác nồng độ khí bãi rác theo khoảng cách trong điều kiện khí hậu cụ thể cho các khu dân cư tại các vùng núi nông thôn tỉnh Thái Nguyên, từ đó xác định khoảng cách an toàn để bố  trí bãi tập kết rác thải trong quy hoạch khu nhà ở vùng nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên.


Từ khóa


Kiến trúc; Nhà ở nông thôn; Bãi tập kết rác; Khuếch tán; Mecaptans; NH3

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


. Health protection agency, Impact on health of emissions from landfill sites, Documents of the Health protection agency, 2011

. Tran Hieu Nhue, Ung Quoc Dung, Tran Thi Kim Thai, Solid waste management curriculum, Volume 1, Publisher Construction, 2001

. Tran Thi My Dieu, domestic solid waste management, Van Lang University Publishing, 2010

. Kathirgamanathan P, McKibbin R, McLachlan RI, “Source Term Estimation of Pollution from an Instantaneous Point Source”. Res Lett Inf Math Sci 3:59-67, 2002

. Vaz AIF and Ferreira EC, “Air pollution control with semi-infinite programing”, XXVIII Congreso Nat. De Estadística e Investigatión Operativa, Cádiz, 2004

. Ekkehard Holzbecher, Environmental modeling, Springer, 2012

. Vu Khac Bay and partners, “Diffusion coefficient in Gauss model of the problem of spreading pollutants in the atmosphere”, Journal of forestry science and technology, No 6-2016, pp 115-123

. Department of Natural Resources and Environment of Thai Nguyen Province, Administrative map of Thai Nguyen province, Thai Nguyen, 2015

. Vietnam Association of Architects, Traditional houses in rural areas of Vietnam, Document for internal circulation, 2002

. Mai Thi Thu Thao, Dinh Xuan Thang , Bui Ta Long, “Research of estimating emission factors of polution gas from landfills (CH4, H2S, NH3, Methyl Mercaptan)”, Journal of scientific and technological development, Volume 18, No M2-2016, 2016

. D.B. Tuner, Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates, Lewis publishers, Boca Raton, 1994

. Ministry of Natural Resources and Environment, National Technical Regulation on Hazardous Substances in Ambient Air, Hanoi, 2009

. Thai Nguyen Meteorological Center, Climate data in Thai Nguyen from 2015 to 2018, Thai Nguyen, 2019
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2019.10.2329

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved