ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH | Hồng | TNU Journal of Science and Technology

ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/02/20                Ngày hoàn thiện: 25/02/20                Ngày đăng: 11/06/20

Các tác giả

1. Bùi Minh Hồng Email to author, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2. Ngô Thị Huyền, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm xác định thành phần loài của côn trùng và mức độ xuất hiện của chúng ở hệ sinh thái rừng ngập mặn tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải, Thái Bình. Phương pháp điều tra trực tiếp các loài côn trùng tại 4 địa điểm nghiên cứu qua 2 đợt thực địa năm 2019. Kết quả ghi nhận được 24 loài thuộc 12 họ, 9 bộ: bộ cánh cứng và bộ chuồn chuồn có số lượng loài nhiều nhất 5 loài, chiếm tỷ lệ 20,83%; bộ gián, bộ cánh màng và bộ bọ ngựa có số lượng loài ít nhất 1 loài, chiếm tỷ lệ 1,47%. Trong 9 bộ côn trùng thì bộ hai cánh, bộ chuồn chuồn và bộ cánh vảy đều có số lượng 2 họ nhiều nhất, chiếm tỷ lệ 16,67%. Các bộ gián, bộ cánh nửa, bộ cánh cứng, bộ cánh thẳng, bộ cánh màng, bộ hai cánh, bộ bọ ngựa có số lượng 1 họ thấp nhất, chiếm tỷ lệ 8,33%. Mức độ xuất hiện của các loài côn trùng có sự khác nhau giữa các địa điểm điều tra. Trong tổng số 24 loài, có 10 loài xuất hiện nhiều ở địa điểm điều tra TH4, TH5 và 14 loài xuất hiện ít ở địa điểm điều tra TH1 và TH3. Bộ cánh cứng và bộ chuồn chuồn có số loài cao nhất; bộ gián, bộ cánh màng và bộ bọ ngựa có số loài thấp nhất.


Từ khóa


Thành phần loài; côn trùng; đa dạng; rừng ngập mặn; Tiền Hải, Thái Bình

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Ministry of Agriculture & Rural Development, “QCVN 01–38: 2010 / BNNPTNT- National technical regulation on methods of investigation and detection of plant pests", 2010, 42 pages.

[2]. C. A. Triplehorn, and N. F. Johnson, Borror and DeLong's Intro duction to the Study of Insects, 7th edition (Thomas Brooks/Cole, 2005) - A classic textbook in North America, 2005, 864 page.

[3]. N. V. Dinh, H. Q. Hung, N. T. T. Cuc, and P. V. Lam, Vietnamese insects and pests. Hanoi Agricultural Publishing House (in Vietnamese), 2012, 679 pages.

[4]. L. M. Alexander, and L. D. Alexey, Butterfly of Vietnam an illustrated checklist. Thong Nhat Printing House,70 pages, 2003.

[5]. R. T. Schuh, and J. A. Slater, True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera). Classification and Natural History. Cornell University Press, Ithaca, New York. XII, 1995, 336 pages.

[6]. D. M. Cuong, and B. M. Hong, “Updated list of dragonfly subdivisions (Anisoptera) in Vietnam,” Proceedings of the 1st National Scientific Conference, Vietnam Natural Museum System, Science and Technology Publishing House, 2011, pp. 353 - 362.

[7]. F. C. Thompson, “A key to the genera of the flower flies (Diptera: Syrphidae) of the Neotropical Region including descriptions of new genera and species and a glossary of taxonomic terms,” Contributions on Entomology, International, vol. 3, pp. 321-378, 1999.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved