VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA Y TẾ TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2018 VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM | Anh | TNU Journal of Science and Technology

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA Y TẾ TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2018 VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/04/20                Ngày hoàn thiện: 27/04/20                Ngày đăng: 22/05/20

Các tác giả

1. Chu Tuấn Anh Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Đỗ Thị Nhường, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Trần Công Dương, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Xã hội hóa y tế là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tăng cường các nguồn lực cho phát triển y tế. Trong những năm qua công tác xã hội hóa y tế ở tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ với hệ thống y tế công lập, tư nhân đa dạng, các nguồn lực ngoài xã hội đầu tư vào lĩnh vực y tế ngày càng lớn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nghiên cứu này làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đối với công tác xã hội hóa y tế. Bằng các phương pháp logic kết hợp với lịch sử, thống kê, so sánh, tổng hợp, nhóm tác giả đề cập tới chủ trương, kết quả thực hiện công tác xã hội hóa y tế ở tỉnh Thái Nguyên từ năm 2010 đến năm 2018. Từ đó, nhóm tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn công tác xã hội hóa y tế trong những năm tiếp theo.


Từ khóa


Đảng Cộng sản Việt Nam; xã hội hóa y tế; chủ trương của Đảng; tỉnh ủy Thái Nguyên; Ủy ban nhân dân.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Ministry of Science and Technology, Researching the situation and building a social mobilization model to implement socialization of health to ensure equity and efficiency in people's health care, State-level science projects, Hanoi, 2003. [2]. T. L. X. Dang, “Socializing health in Vietnam: Theory - Practice and solutions,” PhD thesis in economics, National Economics University, Hanoi, p. 6, 2010. [3]. M. P. Nguyen, "Social awareness about the socialization of education and health in our country today," Journal of Political Theory, vol. 10, p. 18, 2010.

[4]. Communist Party of Vietnam, Party collective documents. National Political Publishing House, Hanoi, 2007, vol. 52, p. 523.

[5]. Communist Party of Vietnam, Documents of the Party Congress in the period of renewal and integration (Congress VI, VII, VIII, IX, X, XI). National Political Publishing House, Hanoi, 2013, pp. 419, 706.

[6]. Communist Party of Vietnam, Party collective documents. National Political Publishing House, Hanoi, 2016, vol. 64, p. 138.

[7]. Communist Party of Vietnam, Documents of the 12th National Party Congress. National Political Publishing House, Hanoi, 2016, p. 302.

[8]. Communist Party of Vietnam, “Resolution No. 20-NQ/TW dated October 25, 2017 of the Sixth Conference of the 12th Central Committee of the Party on “strengthening the protection, caring and improvement of people’s health in the new situation,” 2017. [Online]. Available: http://tulieuvankien.dang congsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi -bch-trung-uong/khoa-xii/nghi-quyet-so-20-nqtw-ngay-25102017-hoi-nghi-lan-thu-sau-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-ve-tang-cuong-cong-tac-bao-570. [Accessed November 10, 2019].

[9]. Thai Nguyen Provincial Party Committee, Resolution of the 17th provincial party congress, Thai Nguyen, p. 52, 2006. [10]. Thai Nguyen Provincial Party Committee, Resolution No. 07-NQ /DH of Provincial Party Congress XVIII, tenure 2010 - 2015, p. 8, 2010.

[11]. Thai Nguyen Provincial Party Committee, Resolution No. 03-NQ /DH of Provincial Party Congress XIX, tenure 2015 - 2020, p. 7, 2015

[12]. Thai Nguyen Provincial People's Council, Resolution No. 22/2011 / NQ-HDND dated October 12, 2010 of the Provincial People's Council on the results of implementation of the 2010 socio-economic development tasks and economic development tasks Socio-economic in 2011 Thai Nguyen province, 2010. [13]. Thai Nguyen Provincial People's Council, Resolution No. 04/2013 / NQ-HDND dated April 26, 2013 of the Provincial People's Council on approving the project of intensive medical development of Thai Nguyen
province to 2020,
2013 [14]. Thai Nguyen Provincial People's Committee, Decision No. 1973/QD-UBND dated June 30, 2017 of the Provincial People's Committee on promulgating the program on development of health, people's health care in Thai Nguyen province, the period of 2017-2020, 2017. [15]. Thai Nguyên Statistics Office, Thai Nguyên Statistical Yearbook 2018, Thai Nguyên, pp. 426, 429, 439, 2019 [16]. General Statistics Office of Vietnam, Vietnam statistics in the first 15 years of the 21st century. Statistical Publishing House, 2016, p. 1099, 1115. [17]. Nhandanonline, “Proposing to include the targets of doctors and nurses in the set of socio-economic development targets,” November 2, 2019. [Online]. Available: https://www.nhandan.com.vn/y-te/tieu-diem /item/42112602-de-xuat-dua-chi-tieu-bac-si-va-dieu-duong-vao-bo-chi-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi.html. [Accessed November 10, 2019].

[18].Baothainguyenonline,“Efficiency from health socialization,” November 27, 2019. [Online]. Available: http://baothainguyen.vn/tin-tuc/ dua-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xix-vao-cuoc-song/hieu-qua-tu-cong-tac-xa-hoi-hoa-y-te-267583-198.html. [Accesed February 10, 2020].

[19]. Baothainguyenonline, “Socializing health: Changing models - Changing mindsets,” August 25, 2017. [Online]. Available: http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/xa-hoi-hoa-y-te-thay-mo-hinh-doi-tu-duy-248354-85.html. [Accesed February 2, 2018].

[20]. Website of Propaganda Department of Thai Nguyen Provincial Party Committee, "Thai Nguyen Oriental Medicine Association actively contributes to develop Vietnamese traditional medicine in the new situation," June 25, 2018. [Online]. Available: https:// tuyengiaothainguyen.org.vn/vi/chuyen-de/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song /hoi-dong-y-thai-nguyen-gop-phan-tich-cuc-phat-trien-nen-dong-y-viet-nam-trong-tinh-hinh-moi-46.html. [Accessed November 25, 2019].


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved