NGHIÊN CỨU CHỌN LỌC CÁ THỂ LỢN ĐỰC GIỐNG VÀ CÁI SINH SẢN TỪ 3 GIỐNG THUẦN DUROC, PIÉTRAIN VÀ LANDRACE LÀM NGUYÊN LIỆU CHO LAI TẠO ĐỰC LAI CUỐI CÙNG | Bình | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU CHỌN LỌC CÁ THỂ LỢN ĐỰC GIỐNG VÀ CÁI SINH SẢN TỪ 3 GIỐNG THUẦN DUROC, PIÉTRAIN VÀ LANDRACE LÀM NGUYÊN LIỆU CHO LAI TẠO ĐỰC LAI CUỐI CÙNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/04/20                Ngày hoàn thiện: 09/06/20                Ngày đăng: 11/06/20

Các tác giả

1. Nguyễn Văn Bình Email to author, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên
2. Đinh Ngọc Bách, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu cho lai tạo giữa các giống lợn cao sản nhập nội Duroc (D), Piétrain (P) và Landrace (P) để tạo ra những con lai có ưu điểm đặc biệt về năng suất, chất lượng sản phẩm đã và đang được quan tâm. Mục đích của nghiên cứu này là chọn lọc được các cá thể đực giống và cái sinh sản thuộc 3 giống trên để làm nguyên liệu lai, tạo ra đực giống lai cuối cùng phục vụ cho sản suất lợn thương phẩm có năng suất, chất lượng cao. Nghiên cứu được thực hiện trên 120 cá thể của 3 giống D, P, L về các chỉ tiêu năng suất (tăng khối lượng, dày mỡ lưng). Dữ liệu này được sử dụng để ước tính giá trị giống - GTG và tính chỉ số chọn lọc – Inx cho mỗi giống theo chương trình VCE5 và PIGBLUP. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhóm cá thể đều có Inx cao hơn 100 điểm và GTG >0 đối với tính trạng tăng khối lượng; GTG<0 đối với tính trạng dày mỡ lưng. Chứng tỏ tiềm năng di truyền của các cá thể đều vượt trên trung bình của đàn giống khi được đánh giá về 2 tính trạng sinh trưởng và dày mỡ lưng. Kết quả nghiên cứu về GTG và Inx của 120 cá thể đã giúp chọn lọc ra được 7 đực và 15 cái/giống tốt nhất để làm nguyên liệu lai tạo đực lai cuối cùng.


Từ khóa


Chọn tạo giống; chỉ số chọn lọc; giá trị giống; tăng khối lượng; dày mỡ lưng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. H. T. Nguyen, T. V. Nguyen, V. G. Doan, and N. H. Nguyen, “Genetic potential of some productive characteristics on pure breed of Yorkshire, Landrace and Duroc in Southern provinces,” Journal of Agri. and Rural development, no.21, pp. 48-50, 2006.

[2]. V. T. Nguyen, Research to select and create some of typical pig line and make up efficient cross-bred program fit with different rearing conditions, Acceptance report for scientific research project, Southern Science and Technique Institute of Agriculture, 12/2010.

[3]. T. H. Nguyen, H. V. Tran, T. T. Pham, H. V. Nguyen, and Q. V. Nguyen, “Body gain, black fat thick layer and feed transformation of terminal combination cross-bred boar between Duroc and Landrace,” Journal of Animal Science and Technology, no. 03, pp. 16-21, 2015.

[4]. H. T. Nguyen, T. V. Nguyen, V. G. Doan, T. H. Le, and P. D. Le, “Effect of genotype and environment interaction on chracteristic of growth and back fat thick layer of Yorkshire and Landrace,” Journal of Animal Science and Technology, no. 07, pp. 10-13, 2010.

[5]. NSIF, “Guidelines for uniform swine improvement programs,” 2002. [Online]. Available:

http://mark.acsci.ncsu.edu/nsif/guidel/guidlines.htp. [Accessed April 23, 2020].

[6]. M. Kovac, and E. Groenevld, VCE-5: User’s Guide and Reference Manual, Version 5.1, 2003.

[7]. T. Henzell, What is new in PIGBLUP, PIGBLUP clinic, Animal Genetics and Breeding Unit, UNE, Australia, 1993, pp. 22 - 25.

[8]. PIGBLUP version 5.20 user’s manual, Animal Genetics and Breeding Unit, UNE, Australia, 2006.

[9]. H. T. Nguyen, and T. V. Nguyen, “Affiliated evaluate breeding value of pure breed and cross-breed on some productive characteristics of Yorkshire and Landrace,” Journal of Agri. and Rural development, no. 11, pp. 71-77, 2011.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved