THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TRẢI NGHIỆM CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP MÔN SINH HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG | Hằng | TNU Journal of Science and Technology

THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TRẢI NGHIỆM CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP MÔN SINH HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/05/20                Ngày hoàn thiện: 02/06/20                Ngày đăng: 11/06/20

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hằng Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Thị Ngọc Bích, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT Bảo Thắng – Lào Cai
3. Nguyễn Thị Hương, Trường THPT Gia Lộc II – Hải Dương

Tóm tắt


Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, chuyên đề học tập trong các môn học là một nội dung giáo dục mới, nhằm giúp học sinh tăng cường vận dụng kiến thức và kĩ năng thực hành để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp. Trong nghiên cứu này, bằng phương pháp nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm sư phạm, đã giới thiệu quy trình thiết kế gồm 7 bước và tổ chức hoạt động học trải nghiệm qua 3 giai đoạn trong dạy học các chuyên đề học tập môn Sinh học và kết quả bước đầu của việc vận dụng quy trình đó. Kết quả này góp phần giúp giáo viên sinh học tiếp cận đến việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông có hiệu quả.


Từ khóa


Giáo dục phổ thông; dạy học Sinh học; dạy học chuyên đề; học trải nghiệm; hoạt động trải nghiệm.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. D. Boud, R. Cohen, and D. Walker (eds), Using Experience for Learning Buckingham. SRHE and Open University Press, 1993.

[2]. D. Boud, R. Keogh, and D. Walker, “Promoting reflection in learning: a model,” in Reflection: Turning Experience into Learning, D. Boud, R. Keogh, and D. Walker, Eds. London: Kogan Page, 1983, pp.18-40.

[3]. D. Boud, and D. Walker, “Making the most of experience,” Studies in Continuing Education, vol. 12, no. 2, pp. 61-80, 1990. [Online]. Available: https://www.tandfonline.com/doi /abs/10.1080/0158037900120201. [Accessed March 1, 2020].

[4]. S. McLeod, “Kolb’s Learning Styles and Experiential Learning Cycle,” October 24, 2017. [Online]. Available: https://www.simplypsy chology.org/learning-kolb.html. [Accessed March 1, 2020].

[5]. C. G. Cao, T. G. Tran, and T. T. H. Phan, “Organizing the Experiential Learning Activities in Teaching Science for General Education in Vietnam,” World Journal of Chemical Education, vol. 5, no. 5, pp. 180-184, 2017, doi: 10.12691/wjce-5-5-7.

[6]. R. Miettinen, “The concept of experiential learning and John Dewey's theory of reflective thought and action,” International Journal of Lifelong Education, vol. 19, no. 1, pp. 54-72, 2000.

[7]. S. Chapman, P. McPhee, and B. Proudman, “What is Experiential Education?,” in The Theory of Experiential Education, K. Warren, Eds. Dubuque: Kendall/Hunt Publishing Company, 1984, pp. 235-248.

[8]. D. Kolb, Experiential Learning: experience as the source of learning and development, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984, p. 38.

[9]. L. Andresen, D. Boud, and R. Cohen, “Experience-Based Learning,” in Understanding Adult Education and Training, G. Foley, Eds. Sydney: Allen & Unwin, Feb 03, 2016, pp. 207-219.

[10]. Ministry of Education and Training, The general education curriculum, adopted on 26/12/2018.

[11]. Ministry of Education and Training, The Biological general education curriculum, December 26, 2018.

[12]. T. H. Nguyen, T. N. L. Nguyen, T. C. Bui, and T. T. N. Pham, “Instructing students in faculty of biology to conduct experience-based learning activities in schools,” Proceedings of the first international conference on teacher education renovation-ICTER 2018: "Teacher education in the context of industrial revolution 4.0", Thai Nguyen university publishing house, 2018, pp. 326-337.

[13]. T. H. Nguyen, T. Q. Le, L. M. Nguyen, and T. L. Vu, “Organizing the exeperiential learning in teaching the theme “Pests and diseae of plants” (Teachnology 10 in high school), TNU Journal of Science and Teachnology, vol. 179, no. 03, pp. 103-108, 2018.

[14]. T. H. T. Pham, T. H. Nguyen, and T. K. M Luong, “Organizing exeperiential activities in teaching “Exchange matter and enegyn metabolismin plant” (Biology grade 11) to develop the competency of applying knowledge for students in high school,” Vietnam Journal of Education, no. 463, pp. 40-45, 2019.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved