ĐẶC ĐIỂM TRÌNH TỰ NUCEOTIDE CỦA CHỈ THỊ PHÂN TỬ SSR TRONG GEN MÃ HÓA SUCROSE SYNTHASE PHÂN LẬP TỪ GIỐNG CHÈ TRUNG DU XANH VÀ TRUNG DU TÍM | Yến | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM TRÌNH TỰ NUCEOTIDE CỦA CHỈ THỊ PHÂN TỬ SSR TRONG GEN MÃ HÓA SUCROSE SYNTHASE PHÂN LẬP TỪ GIỐNG CHÈ TRUNG DU XANH VÀ TRUNG DU TÍM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/06/20                Ngày hoàn thiện: 28/07/20                Ngày đăng: 31/07/20

Các tác giả

1. Hoàng Thị Thu Yến Email to author, Trường Đại học khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Dương Thị Hiền, Trường Đại học khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Chỉ thị SSR (single sequence repeat-SSR) có nguồn gốc từ cDNA/EST có ưu điểm giảm chi phí và thời gian xây dựng chỉ thị do các đoạn cDNA/EST liên quan trực tiếp đến các gen chức năng Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành phân lập, xác định và phân tích trình tự nucleotide chỉ thị SSR của gen mã hóa sucrose synthase - enzyme tham gia vào quá trình tổng hợp sucrose làm cơ sở nghiên cứu chỉ thị phân tử ứng dụng trong chọn tạo giống chè. Motif TTGTT thuộc đầu 3’UTR (Untranslated region) của gen mã hóa sucrose synthase được lặp lại trong hai mẫu nghiên cứu thuộc nhóm gián đoạn bởi một vài base không thuộc cấu trúc motif, trình tự motif thu được tương ứng ở chè Trung du xanh và Trung du tím lần lượt là: (TTGTT)4 GTT (TTGTT)4; (TTGTT)6 GTT (TTGTT)3; (TTGTT)5 GTT (TTGTT). So sánh trình tự motif TTGTT của gen mã hóa sucrose synthase với các trình tự đã công bố cho thấy, mottif TTGTT có thể có tính bảo thủ trong giống và tính đa hình cao giữa các giống chè phân tích.


Từ khóa


Cây chè; Camellia sinensis; đa dạng di truyền; SSR; microsatellite; sucrose synthase

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. J. Sahu, R. Sarmah, B. Dehury, K. Sarma, S. Sahoo, M. Sahu, M. Barooah, M. K. Modi, and P. Sen, "Mining for SSRs and FDMs from expressed sequence tags of Camellia sinensis," Bioinformation, vol. 8, no. 6, pp. 260-266, 2012.

[2]. J. Q. Ma, Y. H. Zhou, C. L. Ma, M. Z. Yao, J. Q. Jin, X. C. Wang, and L. Chen, "Identification and characterization of 74 novel polymorphic EST-SSR markers in the tea plant, Camellia sinensis (Theaceae)," American Journal of Botany, vol. 97, no. 12, pp. 153-156, 2010.

[3]. H. Sharma, R. Kumar, V. Sharma, V. Kumar, P. Bhardwaj, P. S. Ahuja, and R. K. Sharma, "Identification and cross-species transferability of 112 novel unigene-derived microsatellite markers in tea (Camellia sinensis)," American Journal of Botany, vol. 98, no. 6, pp. 133-138, 2009.

[4]. F. Taniguchi, H. Fukuoka, and J. Tanaka, "Expressed sequence tags from organ-specific cDNA libraries of tea (Camellia sinensis) and polymorphisms and transferability of EST-SSRs across Camellia species," Breeding Science, vol. 62, no. 2, pp. 186-195, 2012.

[5]. Y. C. Zhao, R. Fu, C. H. Mo, and M. H. Li, "Degradation dynamics of DDT in contami-nated soil using laccase," Environmental Chemistry, vol. 27, pp. 476-480, 2008.

[6]. D. T. Tran, T. N. La, T. T. T. Le, and V. T. Nguyen, "Study on genetic diversity by molecular markers of tea varieties in Vietnam," Journal of agriculture & rural development, no. 4, pp. 9-13, 2009.

[7]. T. T. Y. Hoang, T. N. Duong, T. T. H. Ha, B. V. Le, and H. H. Nguyen, "Invectigation SSR msrrker from teas (Camellia sinensis) growing in Thai Nguyen province," Journal of Biology, vol. 39, no. 1, pp. 68-79, 2017.

[8]. O. Stein, and D. Granot, "An Overview of Sucrose Synthases in Plants," Front Plant Science, vol. 10, p. 95, 2019.

[9]. N. Q. Do, and T. K. Le, Textbook of tea production, processing and consumption. Agriculture Publishing House, Ha Noi, 2000.

[10]. V. V. Luong, H. T. Pham, and H. V. Le, Technology of green tea production and processing. Agriculture Publishing House, Ha Noi, 2013.

[11]. V. Dinh, "Purple Trung du tea and conservation concern. Phu Tho: Phu Tho electricity newspaper", 2012. [Online]. Available: http://baophutho.vn/phong-su-ghi-chep/201206/che-tim-trung-du-va-noi-lo-bao-ton-54584. [Accessed Feb. 28, 2020].

[12]. Quan Trang, "Conservation and promoting the value of Trung du tea 2019. Ha Noi: Viet Nam news agency", 2019 [Online]. Available: https://baotintuc.vn/kinh-te/bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-che-trung-du20190127092426874.htm. [Accessed Feb. 26, 2020].

[13]. Vi Van, "Improving productivity and quality of Trung du tea. Thai Nguyen: Thai Nguyen electricity newspaper", 2015. [Online]. Available: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/khoa-hoc-cn/nang-cao-nang-suat-chat-luong-che-trung-du-232470-99.html. [Accessed Feb. 15, 2020].

[14]. T. T. Y. Hoang, T. H. T. Mai, T. H. Pham, and T. T. H. Huynh, "Cloning and sequence analysis of gene encoding flavonol synthase from Trung du teas growing in Thai Nguyen," Journal of science, Vietnam national unviversity, vol. 33, no. 4, pp. 127-136, 2017.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved