THÁCH THỨC VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH Ở ĐẠI HỌC VÙNG, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Liên | TNU Journal of Science and Technology

THÁCH THỨC VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH Ở ĐẠI HỌC VÙNG, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/06/20                Ngày hoàn thiện: 23/06/20                Ngày đăng: 30/06/20

Các tác giả

1. Nguyễn Hồng Liên, Đại học Thái Nguyên
2. Lê Thị Hoài Anh Email to author, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài viết nhằm đánh giá và đề ra những giải pháp nhằm khắc phục những thách thức trong công tác tự chủ tại chính tại Đại học vùng, Đại học Thái Nguyên. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp thu thập - tổng hợp - phân tích xử lý thông tin thứ cấp từ số liệu của Ban Kế hoạch Tài Chính - Đại học Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra được 7 giải pháp chính: Giải pháp về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý; Công tác xây dựng kế hoạch; Công tác xây dựng chiến lược; Kế hoạch đào tạo; Cơ chế chi tiêu nội bộ; Công tác tuyên truyền giáo dục và Công tác kiểm tra giám sát.


Từ khóa


Tài chính; tự chủ tài chính; quản lý tài chính; Đại học vùng; Đại học Thái Nguyên.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Government of Vietnam, Decree No. 43/2006/ ND-CP of April 25, 2006, providing for autonomy and self-responsibility in implementing tasks, organizational structure, payroll and finance for public non-business units, 2006.


[2]. Government of Vietnam, Decree No. 75/2006 / ND-CP of August 2, 2006, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Education Law, 2006.


[3]. Government of Vietnam, Decree No. 16/2015/ ND-CP dated February 14, 2015 regulating the autonomy mechanism of public non-business units, 2015.


[4]. Government of Vietnam, Decree No. 48/2015/ ND-CP dated May 15, 2015 detailing a number of articles of the Law on Vocational Education, 2015.


[5]. Government of Vietnam, Resolution No. 05/2005/ NQ-CP dated 18/4/2005 On promoting socialization of educational, healthcare, cultural and sport activities, 2005.


[6]. Government of Vietnam, Resolution No. 77/ NQ-CP dated 24/10/2014 On piloting the renovation of operation mechanism with public higher education institutions in the period of 2014 - 2017, 2014.


[7]. T. H. M. Vo, and R. Laking, “An institutional study of autonomisation of public universities in Vietnam,” Higher Education, vol. 79, pp. 1079-1097, 2019.


[8]. K. V. Dao, “Key challenges in the reform of governance, quality assurance, and finance in Vietnamese higher education – a case study,” Studies in Higher Edcation, vol. 40, no. 5, pp. 740-760, 2015.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved