THIẾT KẾ LIÊN TẦNG CHO GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN AOMDV NHẰM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG AD HOC DI ĐỘNG | Cường | TNU Journal of Science and Technology

THIẾT KẾ LIÊN TẦNG CHO GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN AOMDV NHẰM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG AD HOC DI ĐỘNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/08/20                Ngày hoàn thiện: 25/08/20                Ngày đăng: 04/09/20

Các tác giả

Đỗ Đình Cường Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này đề xuất một giao thức định tuyến đa đường liên tầng cho mạng ad hoc với tên gọi là Cross-layer Multi-path Routing Protocol (CMRP). Giao thức này được phát triển trên cơ sở cải tiến giao thức AOMDV với sự tích hợp của hai thiết kế liên tầng. Thiết kế liên tầng Application-Routing dùng để phân loại lưu lượng dữ liệu của các lớp ứng dụng khác nhau theo yêu cầu chất lượng dịch vụ (QoS) của các ứng dụng. Thiết kế liên tầng Routing-MAC thực hiện việc xác định các độ đo định tuyến phù hợp từ trễ liên kết và tỉ lệ mất gói tin cho mỗi lớp lưu lượng dữ liệu. Kết quả đánh giá hiệu năng giữa giao thức AOMDV và giao thức CMRP trên phần mềm mô phỏng NS2 với các lớp lưu lượng dữ liệu khác nhau cho thấy giao thức CMRP được đề xuất có hiệu năng tốt hơn giao thức AOMDV theo các độ đo trễ đầu cuối, thông lượng, chi phí định tuyến và tỷ lệ truyền thành công.


Từ khóa


ad hoc; đa đường; định tuyến; QoS; liên tầng

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. C. Perkins, E. Belding-Royer, and S. Das, “Ad hoc on-demand distance vector (AODV) routing,” RFC 3561, July 2003.

[2]. M. K. Marina, and Samir R. Das, “Ad hoc on-demand multipath distance vector routing,” Wireless Communication Mobile Computing, vol. 6, pp. 969-988, November 2006.

[3]. D. Halperin, W. Hu, A. Shethy, and D. Wetherall, “Predictable 802.11 packet delivery from wireless channel measurements,” In Proc. ACM SIGCOMM 2010 conference, 2010, pp. 159–170.

[4]. F. Silveira, and E. de S. e Silva, “Predicting packet loss statistics with hidden Markov models for FEC control,” The International Journal of Computer and Telecommunications Networking, vol. 56, no. 2, pp. 628-641, February 2012.

[5]. H. Sun, Y. Jin, Y. Cui, and S. Cheng, “End to end delay prediction by neural network based on chaos theory,” In Proc. Wireless Communications Networking and Mobile Computing (WiCOM), 2010, pp. 1-5.

[6]. F. Liu, and C. Lin, “An analytical method to predict packet losses over bursty wireless channels,” IEEE Communications Letters, vol.15, no.12, pp. 1338-1340, December 2011.

[7]. Chang, and G. Gaydadjiev, “Cross-layer designs architecture for LEO satellite ad hoc network,” In Proc. International Conference on Wired/Wireless Internet Communications, 2008, pp. 164-176.

[8]. C.-L. Liu, C.-Y. Wang, and H.-Y. Wei, “Cross-layer mobile chord P2P protocol design for VANET,” International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing, vol. 6, no. 3, pp. 150-163, 2010.

[9]. M. Walia, and R. Challa, “Performance analysis of cross-layer MAC and routing protocols in MANET,” In Proc. International Conference on Computer and Network Technology (ICCNT), the United States, 2010, pp. 53-59.

[10]. Y. Qin, C. L. Gwee, and W. Seah, “Cross layer interaction study on IEEE802.11e in wireless ad hoc networks,” In Proc. Communications and Networking, China, 2008, pp. 483-487.

[11]. L. T. Nguyen, R. Beuran, and Y. Shinoda, “An interference and load aware routing metric for Wireless Mesh Networks,” International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing, vol. 7, no. 1, pp. 25-37, 2011.

[12]. ITU-T Recommendation G.1010, “End-user multimedia QoS categories,” November 2001.

[13]. Douglas E. Comer, Internetworking with TCP/IP, vol. 1, 5th Edition, Prentice Hall, 2005.

[14]. D. Richard, P. Jitendra, and Z. Brian, “Routing in multi-radio, multi-hop wireless mesh networks,” In Proc. Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, 2004, pp. 114-128.

[15]. B. Awerbuch, D. Holmer, and H. Rubens, “The medium time metric: high throughput route selection in multi-rate ad hoc wireless networks,” Mobile Networks and Applications, vol. 11, no. 2, pp. 253-266, 2006.

[16]. Internet Engineering Task Force, “Mobile Ad hoc Networking (MANET): Routing Protocol Performance Issues and Evaluation Considerations,” RFC 2501, January 1999.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3485

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved