GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG TÂY BẮC ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC | Ninh | TNU Journal of Science and Technology

GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG TÂY BẮC ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 24/08/20                Ngày hoàn thiện: 31/12/20                Ngày đăng: 31/12/20

Các tác giả

1. Đỗ Thùy Ninh Email to author, Nhà xuất bản - ĐH Thái Nguyên
2. Đàm Thanh Thủy, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
3. Bùi Thị Minh Hà, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Tây Bắc là vùng rất nghèo với tổng sản phẩm trên địa bàn tính theo đầu người thấp nhất trong tất cả các vùng kinh tế của cả nước. Dân số của vùng là trên 4,7 triệu người, trong đó có tới 79,15% là người dân tộc thiểu số. Để thúc đẩy vùng phát triển thì một trong những yếu tố quyết định là phải có nguồn nhân lực chất lượng cao cho người dân tộc thiểu số trong vùng. Thời gian qua Tây Bắc đã nỗ lực đào tạo được một đội ngũ gồm hàng ngàn người dân tộc thiểu số tốt nghiệp từ đại học trở lên. Tuy nhiên, hiện nay một tỷ lệ lớn người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học trở lên của Tây Bắc không tìm được việc làm, tình trạng này gây ra những vấn đề bức xúc và đòi hỏi phải được giải quyết. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp điều tra chọn mẫu để tìm hiểu thực trạng việc làm, nguyên nhân không tìm được việc làm của người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học trở lên tại vùng Tây Bắc và đề xuất một số giải pháp về chính sách nhằm giải quyết việc làm cho họ.


Từ khóa


Tây Bắc; dân tộc thiểu số; tốt nghiệp đại học; giải quyết việc làm; chính sách

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. General Statistics Office, Statistical Yearbook of Vietnam 2019. Statistical Publishing House, Hanoi, 2020.

[2]. T. T. N. Nguyen, “Some basic issues of the peoples of the Northwest,” 2015. [Online]. Available: http://bienphongvietnam.gov.vn/nghien-cuu-trao-doi/thong-tin-tu-lieu/1460-ddd.html. [Accessed June 21, 2020].

[3]. T. Tran, and T. K. C. Pham, “Opinions, policies of the party and the state of Vietnam in training, retraining for ethnic minority highly qualified human resources for ethnic minority areas,” (in Vietnamese), Journal of Ethnic Minorities Research, vol. 9, no. 2, pp. 1-7, 2020.

[4]. T. T. Nguyen, “Motivation and constraints in English language learning of ethnic minority university students at Thai Nguyen University of Sciences,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 12, pp. 115 – 122, 2020.

[5]. V. C. Pham, “Studying adaptation to the training menthod of the credit for northern mountainous ethnic minority students,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 170, no. 10, pp. 15-18, 2017.

[6]. T. Tran, and T. K. C Pham, Viewpoints and policies of the party and the State of Vietnam in training and retraining highly qualified ethnic minority human resources for ethnic minority areas,” (in Vietnamese), Journal of Ethnic Minorities Research, vol 9, no. 2, 2020. [Online]. Available: http://ncdt.hvdt.edu.vn/index.php/NCDT/article/view/410 [Accessed June 21, 2020].


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved