ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VỚI XẾP HẠNG ĐẠI HỌC CHÂU Á | Công | TNU Journal of Science and Technology

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VỚI XẾP HẠNG ĐẠI HỌC CHÂU Á

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/09/20                Ngày hoàn thiện: 24/09/20                Ngày đăng: 26/09/20

Các tác giả

1. Nguyễn Hữu Công, Đại học Thái Nguyên
2. Nguyễn Văn Dự Email to author, Đại học Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Minh Anh, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
4. Đỗ Thị Xuân, Đại học Thái Nguyên
5. Hoàng Thị Hồng Hạnh, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này trình bày một số nội dung quan trọng trong quá trình chuẩn bị đăng ký tham gia xếp hạng đại học theo tiêu chuẩn quốc tế. Dữ liệu được thu thập và xử lý từ các bài báo khoa học trong và ngoài nước, các tiêu chí đánh giá của một số tổ chức xếp hạng đại học nổi tiếng trên thế giới, và các nguồn thông tin Internet chính thống. Những tiêu chí quan trọng trong đánh giá xếp hạng đã được nghiên cứu phân tích. So sánh với một số trường trong top 500 của bảng xếp hạng QS châu Á, Đại học Thái Nguyên có một số tiêu chí đạt mức cao hơn, chẳng hạn tỷ lệ sinh viên/ giảng viên thấp hơn; tỷ lệ giảng viên là tiến sĩ bằng hoặc cao hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ số công bố khoa học và tỷ lệ trích dẫn ngoài còn đang rất thấp, chỉ đạt lần lượt khoảng 80% và 50% so với của đơn vị có chỉ số tương ứng thấp nhất trong top 500 được tham chiếu. Một số đánh giá và đề xuất được luận giải nhằm chuẩn bị tiền đề cho quá trình phấn đấu tham gia và duy trì vị trí top 500 trong bảng xếp hạng QS châu Á. 


Từ khóa


Xếp hạng đại học; top 500 châu Á; Đại học Thái Nguyên; Bảng xếp hạng QS; tiêu chí xếp hạng đại học.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. M. A. Fauzi, C. N. L. Tan, M. Daud, and M. M. N. Awalludin, "University rankings: A review of methodological flaws," Issues in Educational Research, vol. 30, pp. 79-96, 2020.

[2]. J. Vidal, and C. Ferreira, "Universities Under Pressure: the Impact of International University Rankings," Journal of New Approaches in Educational Research, vol. 9, p. 181, 07/15 2020.

[3]. N. C. Hoa, and N. T. Hoa, "Ranking universities: Challenges and directions to Vietnam," VNU Journal of Science activities, vol. 2011, pp. 33-37, 2011.

[4]. L. V. Hao, and M. T. Tho, "University ranking approach of quacquarelli symonds and webometrics - solutions of ranking," Van Lang Journal of Science, vol. 2017, pp. 24-33, 2017.

[5]. P. Vidal, and G. Filliatreau, "Graphical Comparison of World University Rankings," Higher Education Evaluation and Development, pp. 1-14, 06/01 2014.

[6]. M. H. Huang, "Opening the black box of QS World University Rankings," Research Evaluation, vol. 21, pp. 71-78, 2012.

[7]. J. Lee, K. Liu, and Y. Wu, "Does the Asian catch-up model of world-class universities work? Revisiting the zero-sum game of global university rankings and government policies," Educational Research for Policy and Practice, vol. 19, pp. 319-343, 2020.

[8]. A. D. Joson, J. C. A. Sabio, B. A. R. Taylor, C. E. D. Wong, J. K. Ngo, and N. R. Ong, "A Comparative Analysis of QS-Ranked Asian Universities: Research Productivity in the fields of Life Sciences -Medicine and Arts - Humanities," International Journal of Advanced Science and Technology, vol. 29, pp. 1416 - 1421, 04/14 2020.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved