ÂM MƯU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA MỸ KHI ĐÁNH PHÁ CÁC MỤC TIÊU GIAO THÔNG VẬN TẢI Ở HẢI PHÒNG TRONG CUỘC CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT (1965-1968) | Trang | TNU Journal of Science and Technology

ÂM MƯU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA MỸ KHI ĐÁNH PHÁ CÁC MỤC TIÊU GIAO THÔNG VẬN TẢI Ở HẢI PHÒNG TRONG CUỘC CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT (1965-1968)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/10/20                Ngày hoàn thiện: 07/12/20                Ngày đăng: 09/12/20

Các tác giả

Phạm Thị Thu Trang Email to author, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tóm tắt


Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hải Phòng là một địa bàn chiến lược cả về chính trị, kinh tế và quốc phòng. Khi tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất (1965-1968), một trong những mục tiêu Mỹ tập trung đánh phá dữ dội là các điểm, tuyến và phương tiện giao thông vận tải của Hải Phòng, nhằm hủy diệt sức mạnh của một hậu phương lớn ở miền Bắc. Bài viết sử dụng phương pháp điền dã, phỏng vấn sâu và thu thập tư liệu từ các văn kiện của Đảng bộ thành phố Hải Phòng, từ các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, trên cơ sở áp dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, các phương pháp lịch sử, phân tích, tổng hợp. Kết quả nghiên cứu làm rõ những yếu tố đặc thù khiến hệ thống giao thông vận tải của Hải Phòng trở thành mục tiêu chủ yếu và hàng đầu trong kế hoạch hủy diệt, đồng thời những âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ được làm sáng tỏ ở nhiều góc độ, được hệ thống hóa đầy đủ hơn, logic hơn, từ đó tái hiện lại một trong những mặt trận ác liệt nhất ở Hải Phòng những năm 1965-1968.


Từ khóa


chiến tranh phá hoại; giao thông vận tải; lịch sử Hải Phòng; âm mưu của Mỹ; kháng chiến chống Mỹ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Ministry of Transport, Transport industry with the resistance war against the US. Transport Publishing House, Hanoi, 2015.

[2]. T. B. Vu, “Haiphong events and the battle in the city,” Journal of Military History, no. 6, pp. 17-22, 1996.

[3]. Hai Phong Military Command, Hai Phong - History of the War of Resistance to the Invasion of the American Imperialists, People's Army Publishing House (in Vietnamese), Hanoi, 1989.

[4]. M. Jon, and V. Dyke, North Viet Nam strategy for survival. Pacific Book, California, 1972.

[5]. W. W. Momyer, Air power in three wars (World war II, Korea, Vietnam), Illustrated by Licol AJC Lavalk, 1978.

[6]. US Department of Defense, Secret Documents on the Vietnam War. Vietnam News Agency published, 1971.

[7]. Q. D. Nguyen, Hai Phong twice anti-blockade. People's Army Publishing House, Hanoi, 1994.

[8]. City Party Committee - People's Council - People's Committee of Hai Phong City, Hai Phong - historic streets (in Vietnamese). Hai Phong Publishing House, Hai Phong, 2012.

[9]. M. Son, Hai Phong city on the East coast. Hai Phong Publishing House, Hai Phong, 1985.

[10]. H. Carnot, Hai Phong - Port of Tonkin, Translated Documents, Archives of Hai Phong Party Historical Research Committee, 1938.

[11]. K. Ho, “Some features of the transport front in the early period against the destructive war (1964-1967),” Journal of Military History, no. 6, pp. 11-14, 1998.

[12]. The High Command of Hai Phong, Hai Phong bravely won (1965-1968). Hai Phong Publishing House, Hai Phong, 1968.

[13]. Hai Phong Party Committee Executive Committee, History of Hai Phong Port Party Committee. Hai Phong Publishing House, Hai Phong, 1982.

[14]. Hai Phong Party Committee Executive Committee, History of Hai Phong Party Committee, Volume II, Hai Phong Publishing House, Hai Phong, 1996.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved