CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2017-2019 | Liên | TNU Journal of Science and Technology

CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2017-2019

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/10/20                Ngày hoàn thiện: 22/12/20                Ngày đăng: 25/12/20

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Bích Liên Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Vi Thùy Linh, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thu Hường, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
4. Hoàng Thị Sen, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Quảng Ninh là địa phương đi đầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, tạo nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện. Tuy nhiên, Quảng Ninh đang phải đối mặt với nhiều thách thức về phát triển bền vững do sự mâu thuẫn trong phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Giải pháp từng bước nâng cao hiệu quả quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường được tỉnh rất quan tâm. Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh chưa có nghiên cứu về công tác quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; chưa có bộ cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp, đầy đủ về tình hình dự toán, phân bổ, đánh giá hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường tỉnh. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm tạo cơ sở khoa học để các nhà quản lý hoạch định chính sách, giải pháp quản lý nguồn lực tốt hơn. Tác giả dựa trên việc thu thập, phân tích tài liệu, số liệu đánh giá thực tế về thực trạng công tác bảo vệ môi trường và công tác quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường tại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2019. Bài viết đề xuất một số giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới mang lại hiệu quả hơn.


Từ khóa


phát triển bền vững; bảo vệ môi trường; kinh phí sự nghiệp môi trường; quản lý; tỉnh Quảng Ninh.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. M. Anh, “Budget expenditure only meets 55% of the need for environmental protection,” Vietnam Financial Times online, 2018. [Online]. Available: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2018-05-30/chi-ngan-sach-chi-dap-ung-55-nhu-cau-bao-ve-moi-truong-58114.aspx. [Accessed September 9, 2020].

[2]. H. L. Ngo, "Orientation for sustainable tourism development in the context of climate change in Quang Ninh," TNU Journal of Science and Technology, vol. 163, no. 07/2, pp. 101-105, 2017.

[3]. Vietnam Coal - Minerals Industry Group, Decision No. 1052 / QD-VINACOMIN dated June 18, 2013 of Vietnam Coal - Mineral Industry Group Regarding the approval of "Environmental protection project in Quang Ninh coal region to 2020, with a vision to 2030”, 2013.

[4]. T. H. Nguyen, "Solutions to improve the efficiency of management and use of environmental non-business funding in Quang Ninh province," Journal of Environment, no. 7, pp. 15-19, 2013.

[5]. Ministry of Natural Resources and Environment, and Ministry of Finance, Joint Circular No. 45/2010/TTLT - BTC - BTNMT dated 30/3/2010 guiding the management of non-business funding environment, 2010.

[6]. People's Committee of Quang Ninh Province, Report on the socio-economic situation and direction and administration of the Provincial People's Committee in 2017, 2018, and 2019.

[7]. Quang Ninh Provincial People's Committee, Final Statement of State Budget Expenditures - Local State Budget Expenditures in 2017, 2018, 2019.

[8]. Quang Ninh Provincial People's Committee, Quang Ninh Provincial Environmental Protection Plan for the years 2017, 2018, 2019.

[9]. Quang Ninh Provincial People's Committee, Decision on allocation of funding for environmental causes in Quang Ninh province 2017, 2018, 2019.

[10]. Ministry of Finance, Circular No. 02/TT-BTC dated 06/01/2017 guiding the management of non-business funding for the environment, 2017.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved