NGHIÊN CỨU KĨ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP | Hạnh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU KĨ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/12/20                Ngày hoàn thiện: 25/12/20                Ngày đăng: 30/12/20

Các tác giả

Vũ Kiều Hạnh Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Ngày nay, tiếng Anh được coi là ngoại ngữ phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp, kinh tế và trao đổi văn hóa. Sử dụng thành thạo tiếng Anh giúp sinh viên cải thiện được sự tự tin trong giao tiếp, hòa nhập với quốc tế và sẵn sàng cho việc ứng tuyển công việc sau khi ra trường. Xác định được tầm quan trọng đó, tác giả đã tiến hành nghiên cứu khảo sát thực trạng về kĩ năng giao tiếp của sinh viên, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục. Đối tượng nghiên cứu là 350 sinh viên năm cuối tại một số trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên và được lựa chọn ngẫu nhiên bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Dữ liệu thu thập thông qua biểu mẫu quan sát, tần suất và tỉ lệ phần trăm được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả cho thấy những sinh viên này đang phải đối mặt với thực trạng về khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình.


Từ khóa


kĩ năng giao tiếp; tiếng Anh; kĩ năng nói; sinh viên; thực trạng; giải pháp

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Vietnam Prime Minister, Decision no. 140/QD-TTg dated September 30, 2008. [Online]. Available: http://www.chinhphu.vn/ portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=18&mode=detail&document_id=78437. [Accessed Oct. 25, 2020].

[2]. M. Finocchiaro, and C. Brumfit, The FunctionalNotional Approach: from theory to practice. Oxford: Oxford University Press, 1983.

[3]. H. P. Grice, “Logic and conversation,” in Studies in Syntax andSemantics III: Speech Acts, P. Cole and J. Morgan Eds. New York: Academic Press, 1975, pp. 183 - 198.

[4]. H. H. Le, “Students’ English Communicative Skills at The People’s Police University in the Era of Integration,” VNU Journal of Foreign Studies, vol. 3, pp. 58-74, 2018.

[5]. M. Canale, and M. Swain, “A Theoretical Framework for Communicative Competence,” in The construct validation of test of communicative competence, A. Palmer, P. Groot, and G. Trosper Eds. Washington, DC: Georgetown University, 1981, pp. 31-36.

[6]. R. Gardner, and W. Lambert, “Attitudes and Motivation in Second Language Learning” in Teaching Priciples and Practice, P. G. Cole, and L. Chan Eds. Prentice Hall of Australia Pty Ltd., 1994, pp. 52-70.

[7]. J. Harmer, The Practice of English Language Teaching. Longman Group UK Limited, 1991.

[8]. G. Rickheit, and H. Strohner, Handbook of Communication Competence. Germany: Mouton de Gruyter, 1st edition, 2008.

[9]. L. Weerarak, “Oral communication strategies employed by English major taking listening and speaking 1 at Rajabhat Institute Nakhon Ratchasima,” Unpublished Master’s Thesis, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand, 2003.

[10]. G. M. Willems, “Communication strategies and their significance in foreign language teaching,” System, vol. 15, pp. 358-362, 1987.Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved