NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC HỌC ĐỌC VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG BÀI ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH | Linh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC HỌC ĐỌC VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG BÀI ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/12/20                Ngày hoàn thiện: 15/03/21                Ngày đăng: 18/03/21

Các tác giả

Nguyễn Thuỳ Linh Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu thái độ của sinh viên đối với việc học đọc và tìm ra mối quan hệ giữa thái độ của sinh viên đối với việc học kĩ năng đọc hiểu và kết quả đạt được. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng để phân tích dữ liệu là bảng hỏi và bài kiểm tra đọc hiểu áp dụng cho sinh viên năm thứ 3, trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên. Bên cạnh đó, hệ số tương quan cũng được sử dụng để tìm ra mối quan hệ giữa thái độ đọc của sinh viên với kết quả mà sinh viên đạt được. Kết quả nghiên cứu cho thấy thái độ của sinh viên đóng vai trò quan trọng khi học kỹ năng đọc và nghiên cứu cũng chỉ ra thái độ của sinh viên đối với việc học kĩ năng đọc và kết quả mà chúng đạt được có mối quan hệ mật thiết với nhau. Từ kết quả nghiên cứu, một số đề xuất cũng được đưa ra để nâng cao ý thức học đối với kĩ năng đọc và kết quả mà người học đạt được. 


Từ khóa


Mối quan hệ; Thái độ của sinh viên; Kĩ năng đọc; Bài đọc hiểu; Kết quả

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] C. N. Candlin, and N. Mercer, English Language Teaching in Its Social Context. New York: Routledge, 2001, p. 04.

[2] F. Furqon, “Correlation of students’ vocabulary mastery and their reading comprehension,” Journal of English and Education, vol. 1, no. 1, pp. 68 – 80, 2013. [Online]. Available: https://media.neliti.com/media/publications/192696-EN-none.pdf. [Accessed October 14, 2020].

[3] C. Shelley, “A study of the relationship between student attitudes toward reading and achievement in reading in fifth-grade students,” Honors Theses, 2012. [Online]. Available: https://digitalcommons.coastal.edu/honors-theses/65. [Accessed October 17, 2020].

[4] W. D. A. Indah, “The Correlation between students’ reading attitude and their reading comprehension achievement,” English Community Journal, vol. 1, no. 2, pp. 75 – 85, 2017. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/329937016. [Accessed October 21, 2020].

[5] A. Pamuji, “The Correlation among Attitude, Reading Comprehension, And Writing Achievement of English Education Study Program Students of Sriwijaya University,” Jurnal Adminika, vol. 1, no.1, pp. 17 – 28, 2015. [Online]. Available: https://www.academia.edu/15376948/the_correlation_among_ attitude_reading_comprehension_and_writing_achievement_of_english_education_study_program_students_of_sriwijaya_university. [Accessed October 23, 2020].

[6] B. M. Tunde –Awel, “Relationship between reading attitudes and reading comprehension performance of secondary school students in Kwara State, Nigeria,” Review of Arts and Humanities, vol. 3, no. 2, pp. 203 – 215, June 2014. [Online]. Available: http://rah-net.com/journals/rah/Vol_3_No_2_ June_2014/14.pdf. [Accessed October 28, 2020].

[7] M. E. Sallabas, “Relationship between 8th grade secondary school students’ reading attitudes and reading comprehension skills,” Inonu University Journal of the Faculty of Education, vol. 9, no. 16, pp. 141-155, 2008. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/92316. [Accessed November 2, 2020].




DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3840

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved