XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN HỖ TRỢ TÌM KIẾM CỨU HỘ CỨU NẠN TRÊN BIỂN DỰA TRÊN GIS MÃ NGUỒN MỞ | Hải | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN HỖ TRỢ TÌM KIẾM CỨU HỘ CỨU NẠN TRÊN BIỂN DỰA TRÊN GIS MÃ NGUỒN MỞ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 31/12/20                Ngày hoàn thiện: 05/02/21                Ngày đăng: 26/02/21

Các tác giả

1. Lê Vũ Hồng Hải, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
2. Nguyễn Sách Thành Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
3. Đỗ Văn Dương, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
4. Nguyễn Thi Thu Nga, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
5. Ngô Thị Thanh Thủy, Trường Sỹ quan Đặc công
6. Tống Thị Hạnh, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

Tóm tắt


Dựa trên GIS mã nguồn mở như QGIS và PostGIS, nghiên cứu này được thực hiện nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu không gian hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển. Cơ sở dữ liệu này bao gồm các lớp dữ liệu như Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, hệ thống cảng biển…; cung cấp các thông tin thuộc tính như tên, địa chỉ, điện thoại… và thông tin không gian như tọa độ, dạng hình học. Không những thế, nó được tích hợp với các lớp dữ liệu bản đồ nền nhằm mô phỏng các kịch bản có thể xảy ra trong tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển. Kết quả cho thấy việc ứng dụng GIS mở đảm bảo các tiêu chuẩn quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây sẽ là thành phần quan trọng cho việc xây dựng hệ thống thông tin tích hợp hỗ trợ ra quyết định về tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển.


Từ khóa


Cơ sở dữ liệu không gian; Cứu hộ cứu nạn trên biển; GIS mã nguồn mở; QGIS; PostGIS

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. Luyen, "The conference on search and rescue at sea," (in Vietnamese), People's Army Newspaper Online. Available: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-nghi-rut-kinh-nghiem-cong-tac-tim-kiem-cuu-nan-tren-bien-589676. [Accessed Aug. 28, 2019].

[2] G. Liao, and M. Li, “SARGIS: a GIS-based Decision-making Support System for Maritime Search and Rescue,” International Conference on E-Business and E-Government, 2010, pp.1571-1574.

[3] T. D. Duong, H. H. Nguyen, P. B. Nguyen, H. H. Pham and S. Ismo, Training courses Advanced QGIS Documentation, (in Vietnamese), FORMIS II project, 2015.

[4] Vietnam Red Cross Society and Red Cross EU Office, “Method of mapping disaster risk involvement in urban and sub-urban areas,” (in Vietnamese), 2017.

[5] T. K. Chu, T. T. Chu, V. H. Quang, T. A. Tran, and N. A. Nguyen, “Application of open GIS (QGIS) and postgis/postgresql system into construct and managing soil information of thai nguyen university of agriculture and forestry,” (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 166, no. 06, pp. 9-14, 2017.

[6] C. C. Nguyen, X. Q. Truong, X. L. Truong, and T. D. Nguyen, “Development WebGIS application for the management of map data at Sin Quyen copper mine, Lao Cai,” (in Vietnamese), Mining Industry Journal, vol. 5, pp. 100-104, 2018.

[7] QGIS Development Team, QGIS User Guide Release 2.18, QGIS Project, 2019.

[8] B. Grant, Using QGIS v3 in Mineral Exploration, Geological Society of Australia, 2019.

[9] S. Daniel, M. Leonard, S. Nima, C. Sara, and M. Matteo, “Developing an Intelligent PostGIS Database to Support Accessibility Tools for Urban Pedestrians,” Urban Science, vol. 2, no. 3, p. 52, 2018.

[10] PostGIS Development Team, PostGIS 2.4.10dev Manual, OSGeo Project, 2018.

[11] Prime Minister of Vietnam, Decision on the establishment of the National Committee for Air and Sea Search and Rescue (in Vietnamese), No. 780-TTg 23/10, 1996.

[12] Prime Minister of Vietnam, Decision approving master plan project on incident and disaster response and search and rescue by 2020 (in Vietnamese), No. 1041/QD-TTg 24/6, 2014.

[13] Prime Minister of Vietnam, Decision on promulgating regulations on coordinated search and rescue at sea and in seaport waters (in Vietnamese), No. 06/2014/QD-TTg 10/3, 2014.

[14] Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam, Regulation on announcing the list of storm shelter anchorage zones for fishing vessels in 2019 (in Vietnamese), No: 1121/QD-BNN-TCTS 04/4, 2019.

[15] Vietnam Ministry of Natural Resources and Environment, Circular on National Technical Standards on Grassroots Geographic Information Standards (in Vietnamese), No: 02/2012/TT-BTNMT, 2012.

[16] Ministry of Natural Resources and Environment of Vietnam, Circular Promulgating the process and economic-technical norms for building a database of natural resources and environment (in Vietnamese), No. 26/2014/TT-BTNMT 15/7, 2014.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved