MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO HƯỚNG ĐÔ THỊ HÓA TẠI THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN | Bẩy | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO HƯỚNG ĐÔ THỊ HÓA TẠI THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/01/21                Ngày hoàn thiện: 29/01/21                Ngày đăng: 31/01/21

Các tác giả

1. Lê Văn Bẩy Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Dương Văn Sơn, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về phát triển kinh tế nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 391 hộ sinh sống tại 03 xã/phường đại diện là Đồng Tiến, Phúc Thuận và Đắc Sơn và 52 cán bộ quản lý và chuyên trách về nông nghiệp của địa phương; điều tra 20 doanh nghiệp -hợp tác xã; và phỏng vấn 20 chuyên gia có chuyên môn sâu về kinh tế, quản lý kinh tế, kinh tế nông nghiệp nông thôn. Các dữ liệu thu thập được xử lý, tính toán với một số đại lượng thống kê thông dụng của mẫu quan sát như: độ lệch chuẩn (SD), sai số chuẩn (SE), hệ số biến động (CV%)… Nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng của vấn đề, đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh sự phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa tại thị xã Phổ Yên như tăng cường vai trò của chính quyền trong phát triển kinh tế nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho kinh tế nông thôn; hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, nông thôn.


Từ khóa


Giải pháp; Kinh tế nông nghiệp; Nông thôn mới; Thị xã Phổ Yên; Tỉnh Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] V. K. Nguyen, “Managing socio-economic development processes in new rural construction today,” (in Vietnamese), VNUF - Journal of Forestry Science and Technology, no. 04, pp. 173-177, 2019.

[2] T. H. T. Nguyen, T. T. H. Duong, N. B. Cu, T. H. Kieu and T. H. A. Vu, "Research the contribution of cityzens to implement the imfrastructure criteria for new rural program in Phu Luong district, Thai Nguyen province," (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 172, no. 12/2, pp. 169-174, 2017.

[3] T. S. Ngo and T. P. Tran, "Research on effect of urbanization on agricultural production, livelihoods and employment of local people in Quoc Oai district, Ha Noi city in the period of 2011-2015," (in Vietnamese), Journal of Agriculture and Rural Development of Vietnam, no. 09, pp. 11-17, 2017.

[4] T. M. P. Cao, "Agricultural economic development in new rural construction: Nationwide experience of some locals," (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 163, no. 03/2, pp. 39-42, 2017.

[5] Construction Newspaper, Thai Nguyen: “Pho Yen town becomes a grade III city and completes the task on New Rural Construction”, (in Vietnamese), 2019.

[6] Report at the conference to summarize the work 2018 of the Department of Agriculture and Rural Development of Thai Nguyen province (in Vietnamese), 2018.

[7] Statistical Office of Pho Yen Town, Pho Yen Town Statistical Yearbook, 2016, 2017, 2018, 2019, (in Vietnamese), 2019.

[8] V. D. Ngo, V. T. Nguyen, T. H. Ha, and N. H. Tran, "Agricultural economic structure transformation in Pho Yen town, Thai Nguyen province," (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 03, pp. 210-218, 2020.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved