VẤN ĐỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG ĐẢNG HIỆN NAY | Khang | TNU Journal of Science and Technology

VẤN ĐỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG ĐẢNG HIỆN NAY

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/03/19                Ngày đăng: 27/03/19

Các tác giả

Cù Huy Khang Email to author, Học viện Chính trị Khu vực II

Tóm tắt


Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước và toàn xã hội, chính vì vậy Đảng có vị trí, vai trò lớn trong đời sống xã hội. Xuất phát từ tầm quan trọng của Đảng và yêu cầu của cuộc cách mạng trong giai đoạn hiện nay thì cần phải có cơ chế kiểm soát quyền lực, đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng luôn đúng đắn, sáng tạo. Bài viết làm rõ sự cần thiết phải có cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng thông qua việc nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của V.I.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong Đảng hiện nay.


Từ khóa


Đảng Cộng sản, Việt Nam, kiểm soát quyền lực, V.I.Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Hoa Hiền, “Phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế, luật pháp”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 29/11/2017, http://www.cpv.org.vn/thoi-su/phai-nhot-quyen-luc-vao-trong-long-co-che-luat-phap-463763.html..

[2]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

[3]. Mai Anh, “Góp ý dự thảo của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ”, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 11/10/2018, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=52675&print=true.

[4]. V.I. Lênin: Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1977.

[5]. V.I. Lênin: Toàn tập, tập 43, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1977.

[6]. V.I. Lênin: Toàn tập, tập 31, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr 356, 1981.

[7]. V.I. Lênin: Toàn tập: tập 5, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 19, 1977.

[8]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 51, 2011.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved