ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY THẠCH ĐEN TẠI HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG VỤ HÈ THU NĂM 2019 | Hưng | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY THẠCH ĐEN TẠI HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG VỤ HÈ THU NĂM 2019

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 24/02/21                Ngày hoàn thiện: 28/04/21                Ngày đăng: 29/04/21

Các tác giả

1. Nguyễn Viết Hưng Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Văn Thuần, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thế Hùng, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Duy Đăng, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Thị Trang, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
6. Nguyễn Thùy Giang, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
7. Hoàng Thị Bích Thảo, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Cây Thạch đen đã đem lại giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao cho người sản xuất và người tiêu dùng. Tuy nhiên, những tài liệu đề cập đến vấn đề sản xuất cũng như nghiên cứu về các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất cây Thạch đen còn rất hạn chế so với giá trị của cây trồng này mang lại, do đó việc nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm trồng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cây Thạch đen đã được thực hiện tại tỉnh Cao Bằng vụ Hè Thu năm 2019. Thí nghiệm gồm 3 công thức: Công thức 1: trồng ngày 10/07; công thức 2: trồng ngày 25/07; công thức 3: trồng ngày 10/08. Kết quả nghiên cứu đã xác định công thức 2 (trồng ngày 25/7) cho năng suất Thạch đen cao nhất đạt 65,7 tấn/ha và hiệu quả kinh tế cao nhất. Cụ thể, cây Thạch đen ở công thức 2 có độ nhớt dịch thạch đạt 4,2 cP, có hàm lượng pectin là 0,47 mg/ml.


Từ khóa


Thời điểm trồng; Chất lượng; Năng suất; Sinh trưởng; Thạch đen

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] S. Adisakwattana, T. Thilavech, and C. Chusak, “Mesona Chinensis Benth extract prevents AGE formation and protein oxidation against fructose-induced protein glycation in vitro,” BMC Complementary and Alternative Medicine, vol. 14, no. 130, pp. 1-9, 2014.

[2] L. Khuong, “What is special about the "hundred billion tree" Mesona Chinensis Benth that is about to be officially exported to China?”, 04/12/2020. [Online]. Available: https://danviet.vn/cay-tram-ty-thach-den-sap-duoc-xuat-khau-chinh-ngach-sang-trung-quoc-co-gi-dac-biet-20201204123036927.htm [Accessed Jan. 6, 2021].

[3] V. Q. Nam, “The efficiency from Mesona chinensis in agricultural development in Thach An district, Cao Bang province,” Vietnam Journal of Science and Technology, vol. 62, no. 10, pp. 29-32, 2020.

[4] V. T. Bui, T. A. Ha, K. B, Ninh, and V. P. Hua, “Study on planting Mesona chinensis benth by cuttings in the different stem section,” Collection of the 3rd Conference on Ecology and Biological Resources, October 22nd, 2009, Institute of Ecology and Biological Resources, Vietnam Academy of Science and Technology.

[5] D. N. A. Luu, A. T. Truong, V. T. Bui, T. A. Ha, T. H. T. Nguyen, and D. C. Luu, “Research on the content of solutes in Mesona chinensis benth in Lang Son,” Collection of the 3rd Conference on Ecology and Biological Resources, October 22nd, 2009, Institute of Ecology and Biological Resources, Vietnam Academy of Science and Technology.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved