NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG | Tuấn | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/03/21                Ngày hoàn thiện: 19/03/21                Ngày đăng: 30/04/21

Các tác giả

1. Huỳnh Quốc Tuấn Email to author, Trường Đại học Đồng Tháp
2. Trần Ngọc Tú, Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm xem xét tác động của trách nhiệm xã hội trường Đại học Đồng Tháp tới sự hài lòng của sinh viên. Để thực hiện nghiên cứu này, nhóm tác giả tiến hành thảo luận nhóm mục tiêu (01 nhóm gồm 07 giảng viên và 01 nhóm gồm 07 sinh viên) để điều chỉnh thang đo và sau đó phỏng vấn trực tiếp 400 sinh viên đang học tập tại trường (phương pháp chọn mẫu phân tầng và ngẫu nhiên đơn giản được áp dụng) phục vụ cho giai đoạn nghiên cứu định lượng. Bên cạnh đó, phương pháp phân tích dữ liệu được nhóm tác giả lựa chọn là đánh giá mô hình phương trình cấu trúc theo phương pháp bình phương nhỏ nhất riêng phần với sự hỗ trợ của công cụ SmartPLS 3.0. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: Quản trị nội bộ và xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến trách nhiệm xã hội trường Đại học Đồng Tháp; trách nhiệm xã hội trường Đại học Đồng Tháp có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng sinh viên nhà trường. Bên cạnh đó, trong nghiên cứu này chưa tìm thấy mối quan hệ giữa trực tiếp giữa hoạt động giảng dạy và nghiên cứu với trách nhiệm xã hội trường Đại học Đồng Tháp.

Từ khóa


Sự hài lòng; Sự hài lòng sinh viên; Trách nhiệm xã hội; Trách nhiệm xã hội trường đại học; Trường Đại học Đồng Tháp

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] F. Vallaeys, “La responsabilidad social de la Universidad,” 2005. [Online]. Available: http://palestra.pucp.edu.pe. [Accessed Dec. 20, 2020].

[2] R. Arambewela and J. Hall, “A Comparative Analysis of International Education Satisfaction Using SERVQUAL,” Journal of Services Research, vol. 6, pp. 141–163, 2006.

[3] K. Abouchedid and R. Nasser, “Assuring quality service in higher education: registration and advising attitudes in a private university in Lebanon,” Quality Assurance in Education, vol. 10, no. 4, pp. 198–206, 2002.

[4] M. Burcea and P. Marinescu, “Students’ Perceptions on Corporate Social Responsibility at the Academic Level. Case Study: The Faculty of Administration and Business, University of Bucharest,” Amfiteatru Economic Journal Provided, vol. 13, pp. 207–220, 2011.

[5] R. Panwar, E. Hansen, and R. Anderson, “Students’ perceptions regarding CSR success of the US forest products industry,” Social Responsibility Journal, vol. 6, no. 1, pp. 18–32, 2010.

[6] D. Setó-Pamies, M. Domingo-Vernis, and N. Rabassa-Figueras, “Corporate social responsibility in management education: Current status in Spanish universities,” Journal of Management & Organization, vol. 17, no.5, pp. 604–620, 2011.

[7] D. Matten and J. Moon, “‘Implicit’ and ‘explicit’ CSR: a conceptual framework for a comparative understanding of corporate social responsibility,” Academy of Management Review, vol. 33, pp. 404–424, 2008.

[8] D. West, J. Ford, and E. Ibrahim, Strategic Marketing: Creating Competitive Advantage, 2nd ed. OXFORD University Press, New York, 2010.

[9] Y. J. Moogan, “Can a higher education institution’s marketing strategy improve the student-institution match?” International Journal of Educational Management, vol. 25, no. 6, pp. 570-589, 2011.

[10] K. M. Elliott, M. A. Healy, D. E. Rosen, T. B. Greenlee, S. G. Arnold, and K. E. Voss, “Key Factors Influencing Student Satisfaction Related to Recruitment and Retention,” Journal of Marketing for Higher Education, vol. 10, no. 4, pp. 1-11, 2001.

[11] C. Munteanu, C. Ceobanu, C. Bobâlcǎ, and O. Anton, “An analysis of customer satisfaction in a higher education context,” International Journal of Public Sector Management, vol. 23, no. 2, pp. 124–140, 2010.

[12] S. L. Juillerat, "Investigating a two-dimensional approach to the assessment of student satisfaction: Validation of the student satisfaction inventory," Ph.D. dissertation, Temple University, Philadelphia 1995.

[13] L. Giuffré and S. E. Ratto, “A New Paradigm in Higher Education: University Social Responsibility (USR),” Journal of Education and Human Development, vol. 3, no. 1, pp. 231–238, 2014.

[14] J. Plungpongpan, L. Tiangsoongnern, and M. Speece, “University social responsibility and brand image of private universities in Bangkok Jirawan,” International Journal of Educational Management, vol. 30, no. 4, pp. 571–591, 2016.

[15] J. L. Vázquez, C. L. Aza, and A. L. Lanero, “Students’ experiences of university social responsibility and perceptions of satisfaction and quality of service,” Ekonomski Vjesnik, vol. 28, no. 2, pp. 25–39, 2015.

[16] G. Santos, D. Dias, E. Justino, and C. Marques, “An Approach To University Social Responsibility As Forerunner of Students’ Satisfaction,” Proceedings of EDULEARN19 Conference, Palma, Mallorca, Spain, 1st-3rd July 2019, vol. 1, pp. 8477–8485.

[17] T. Q. Huynh and V. Q. Pham, “The impact of Dong Thap University’s brand image on student satisfaction and positive word of mouth,” (in Vietnamese), Journal of Economic and Forecast, no. 9, pp. 25–28, 2019.

[18] H. Van Vuong, “In the current period, the social responsibilities of universities is being guaranteed,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 07, pp. 356–361, 2020.

[19] D. Gallardo-Vázquez, J. A. Folgado-Fernández, F. Hipólito-Ojalvo, and L. E. Valdez-Juárez, “Social responsibility attitudes and behaviors’ influence on university students’ satisfaction,” Social Sciences, vol. 9, no. 2, 2020, Art. no. 8.

[20] G. Santos, C. S. Marques, E. Justino, and L. Mendes, “Understanding social responsibility’s influence on service quality and student satisfaction in higher education,” Journal of Cleaner Production, vol. 256, 2020, Art. no. 120597.

[21] J. L. Vázquez, C. López-Aza, and A. L. Lanero, “University social responsibility as antecedent of students’ university experience,” Responsibility and Sustainability, vol. 3, no. 3, pp. 33–46, 2015.

[22] J. C. Anderson and D. W. Gerbing, “Structural Equation Modeling in Practice: A Review and Recommended Two-Step Approach,” Psychological Bulletin, vol. 103, no. 3, pp. 411–423, 1988.

[23] W. W. Chin, R. A. Peterson, and S. P. Brown, “Structural equation modeling in marketing: Some practical reminders,” Amfiteatru Economic Journal Provided, vol. 16, no. 4, pp. 287–298, 2008.

[24] N. Van Anh and N. T. P. Thao, “The applying of american customer satisfaction index in vietnam – a case in mobile phone service,” Journal of Economics and Business Studies, vol. 30, pp. 0–23, 2019.

[25] J. J. F. Hair, G. T. M. Hult, C. M. Ringle, and M. Sarstedt, A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). SAGE, Los Angeles, 2014.

[26] C. Fornell and D. F. Larcker, “Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error,” Journal of Marketing Research, vol. 18, no. 1, pp. 39–50, 1981.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved