ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI HẦM LÒ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VINACOMIN HÀ LẦM, QUẢNG NINH BẰNG MÀNG LỌC ULTRA FILTRATION (UF) | Nhân | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI HẦM LÒ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VINACOMIN HÀ LẦM, QUẢNG NINH BẰNG MÀNG LỌC ULTRA FILTRATION (UF)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 19/04/21                Ngày hoàn thiện: 26/05/21                Ngày đăng: 27/05/21

Các tác giả

1. Hoàng Quý Nhân, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Đặng Thị Thái Hà Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Ô nhiễm nguồn nước đã và đang là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng và xã hội. Điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu về nguồn nước thải sau khai thác của mỏ than hiện nay là vấn đề cấp thiết, được các nhà khoa học và quản lý quan tâm. Mục tiêu bài báo đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải của công ty cổ phần than VINACOMIN Hà Lầm, Quảng Ninh bằng màng lọc ultra filtration. Điều tra được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020, vào cuối mùa khô và giữa mùa mưa, tập trung nghiên cứu về nước thải phát sinh từ quá trình khai thác, sản xuất và chế biến than tại các khu vực của Công ty. Qua nghiên cứu cho thấy nước thải hầm lò của công ty có mức độ ô nhiễm tương tự như phần lớn nước thải khai thác hầm lò. Qua hệ thống màng lọc sau xử lý, nước thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép theo cột B QCVN 40:2015/BTNMT về nước thải công nghiệp; các giá trị như pH, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), các kim loại và kim loại nặng như Fe, Mn,... đều nằm trong ngưỡng cho phép và được phép thải ra ngoài môi trường.

Từ khóa


Khai thác than; Hà Lầm; Hệ thống xử lý; Màng lọc UF; Nước thải

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] Ha Lam Coal Joint Stock Company - Vinacomin, Discharge Report 2020, pp. 5-6.

[2] E. Zondervan, H. L. Ben, and B. B. Roffel, “Development of a dynamic model for cleaning ultra filtration membranes fouled by surface water,” Journal of Membrane Science, vol. 289, no. 1–2, pp. 26-31, 2017.

[3] T. Le, Water Environment Pollution Monitoring and Control. Science and Technology Publishing House, Hanoi, 2007, pp. 15-17.

[4] D. H. Luu, Environmental Science Foundation, National University Publishing House, Hanoi, 2010.

[5] M. Mahdavia and A. Ebrahimi, "Dataset on the spent filter backwash water treatment by sedimentation, coagulation and ultra filtration," Journal Data in Brief, vol. 15, pp. 916-921, December 2017.

[6] K. V. Nguyen, Mineral Resources of Vietnam, Institute of Geosciences and Minerals, Ministry of Natural Resources & Environment, 2011.

[7] Ministry of Natural Resources and Environment, QCVN 08-MT: 2015/ BTNMT National technical regulation on surface water quality, 2015.

[8] X. Fan, Y. Tao, L. Wang, and X. Zhang, “Performance of an integrated process combining ozonation with ceramic membrane ultra-filtration for advanced treatment of drinking water,” Journal Desalination, vol. 335, no. 1, 17, pp. 47-54, February 2014.

[9] J. Zhu, X. J. Fan, and Y. Tao, “Study on an integrated process combining ozonation with ceramic ultra-filtration for decentralized supply of drinking water,” Journal of Environmental Science and Health - Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, vol. 49, no. 11, pp. 1296-1303, 19 September 2014.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4399

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved