NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ CỦA CON NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HUỐNG THƯỢNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN | Thanh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ CỦA CON NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HUỐNG THƯỢNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 24/04/21                Ngày hoàn thiện: 24/05/21                Ngày đăng: 24/05/21

Các tác giả

1. Đàm Hà Lương Thanh Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Hà Xuân Linh, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
3. Đặng Thị Thái Hà, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tình hình quản lý, sử dụng và ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật đến môi trường và sức khoẻ của người dân trên địa bàn xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 63 nông hộ trong 3 xóm được lựa chọn để phỏng vấn trực tiếp. Kết quả nghiên cứu cho thấy thuốc được sử dụng chủ yếu là thuốc trừ sâu, chiếm 57%; trong đó, thuốc nằm trong nhóm II và nhóm III chiếm 80% lượng thuốc được sử dụng. Thuốc bảo vệ thực vật nhóm IV chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ vào 20% lượng tiêu thụ. Thuốc có nguồn gốc hóa học vẫn chiếm một tỉ lệ lớn tới 72%. Việc tổ chức tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn người dân cách sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật đã được các cấp quan tâm, tuy nhiên chỉ có 35% người dân được phỏng vấn muốn thay đổi cách sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật hiện nay. Tỷ lệ người dân biết đầy đủ các quy trình an toàn về sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật còn thấp. Điều này đã làm ảnh hưởng tới môi trường và sức khoẻ của người dân.


Từ khóa


Hóa chất bảo vệ thực vật; Ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật; Xã Huống Thượng; Môi trường; Sức khỏe con người

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] K. C. Do, T. D. Kim, T. N. Do, and T. T. L. Le, "Investigating Pesticide applicators' knowledge on pesticide risk reduction in vegetable production in Ha Noi and Thai Binh," Journal of Science and Development, Ha Noi University of Agricuture, vol.7, Eng.Iss.2, pp. 143-150, 2009.

[2] V. H. Phung, “The safe utilization of plant protection products and their effects on human health,” Year-book of Scientific Research, Hanoi Medical University, 1997, pp. 27-32.

[3] H. K. Ha, “Investigating health conditions of workers exposed to plant protection products,” presented in the IV Labor-Medical Conference, Hanoi, 2001, pp. 149-156.

[4] T. N. L. Tran, and T. H. T. Nguyen, “Research on female farmer using plant protection chemicals in agricultural production in Vietnam,” Journal of Labor Protection, vol. 12, pp. 14-16, 2005.

[5] T. H. L. Lo, “Study on the use of plant protection chemicals and health situation of tea cultivators at Song Cau farm and Minh Lap commune - Dong Hy - Thai Nguyen,” MA. thesis, Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy, 2003.

[6] M. T. Ha, “Effects of toxic chemicals used in agriculture on human health, and remedial measures,” National Project, Ministry of Agriculture and Rural Development, 2000.

[7] B. N. Pham and X. T. Dinh, “The impact of pesticides on the users’ health,” Journal of Science and Technology Development, vol. 9, pp. 72-80, 2006.

[8] T. T. Bui, “Building a community model of safe use of plant protection products in a delta district and a northern mountainous district,” National Project, Hanoi University of Public Health, 2002.

[9] J. Fenik, M. Tankiewez, and M. Biziuk, “Properties and determination of pesticides in fruits and vegetable,” Trends in Analytical Chemistry, vol. 30, pp. 814-826, 2011.

[10] S. Mostafalou, and M. Abdollahi, “Pesticides and human chronic diseases: Evidences, mechanisms, and perspectives,” Toxicology and Applied Parmacology, vol. 268, pp. 157-177, 2013.

[11] V. T. Xuan, “Rice production, agricultural research, and the environment,” in Vietnam’s rural transformation, B. J. T. Kerkvliet, and D. J. Porter, Eds. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1995, pp. 185– 200.

[12] D. T. Anh, “Scientific base for proper and effective pesticide uses in Vietnam’s present context,” PhD dissertation, Vietnam Agricultural Science Institute, Hanoi, 2002, p. 180.

[13] Institute of Legislative Studies, Vietnam, Some issues on plant protection and quarantine. Hanoi: Institute for Legislative Studies, 2013.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4425

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved