PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN PHƯƠNG SAI VÀ HỆ SỐ DI TRUYỀN GIỮA CÁC GIỐNG LỢN THUẦN DUROC, PIÉTRAIN, LANDRACE VÀ CÁC TỔ HỢP LAI CỦA CHÚNG TRÊN MỘT SỐ TÍNH TRẠNG KIỂM TRA NĂNG SUẤT | Bình | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN PHƯƠNG SAI VÀ HỆ SỐ DI TRUYỀN GIỮA CÁC GIỐNG LỢN THUẦN DUROC, PIÉTRAIN, LANDRACE VÀ CÁC TỔ HỢP LAI CỦA CHÚNG TRÊN MỘT SỐ TÍNH TRẠNG KIỂM TRA NĂNG SUẤT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/06/21                Ngày hoàn thiện: 24/06/22                Ngày đăng: 24/06/22

Các tác giả

1. Nguyễn Văn Bình Email to author, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên
2. Đinh Ngọc Bách, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu này là phân tích về phương sai di truyền, phương sai kiểu hình và hệ số di truyền (h2) giữa các giống trên và các tổ hợp lai của chúng trên 2 tính trạng là tăng khối lượng và dày mỡ lưng. Nghiên cứu được thực hiện trên 1.718 cá thể của 12 tổ hợp lai, số liệu được phân tích theo phương pháp mô hình ma trận tổng quát. Ở cặp lai Píetrain x Duroc, tính trạng tăng khối lượng có phương sai di truyền và h2 là tương đương nhau ở 2 giống Piétrain, Duroc và cao hơn con lai; Phương sai di truyền của Duroc lớn hơn Piétrain và con lai. Tính trạng dày mỡ lưng có phương sai di truyền lớn nhất ở Duroc, thấp nhất ở Piétrain; nhưng phương sai kiểu hình lại cao nhất ở Piétrain, thấp nhất ở con lai. Tuy nhiên, h2 của con lai lại cao hơn so với Piétrain, Duroc. Ở cặp lai Landrace x Duroc, tính trạng tăng khối lượng có phương sai di truyền và h2 cao nhất ở Landrace, thấp nhất ở con lai; nhưng phương sai kiểu hình lại cao nhất ở Duroc, thấp nhất ở Landrace. Tính trạng dày mỡ lưng có phương sai di truyền cao nhất ở Landrace, thấp nhất ở Duroc; nhưng phương sai kiểu hình lại cao nhất ở Duroc, thấp nhất ở con lai. Tuy nhiên, h2 của con lai lại cao hơn so với Piétrain, Duroc. Ở cặp lai Piestrain x Landrace, tính trạng tăng khối lượng có phương sai di truyền và h2 cao nhất ở Landrace, thấp nhất ở Piétrain; nhưng phương sai kiểu hình lại cao nhất và tương đương ở Piétrain và con lai, thấp nhất ở Landrace. Tính trạng dày mỡ lưng có phương sai di truyền và phương sai kiểu hình cao nhất ở Piétrain, thấp nhất ở Landrace. Tuy nhiên, h2 của con lai và Landrace tương đương nhau và cao hơn Piétrain. Kết quả phân tích cho thấy, tùy theo các cặp lai khác nhau, các tính trạng năng suất khác nhau thì các thành phần phương sai và hệ số di truyền có sự biến động khác nhau.


Từ khóa


Phương sai di truyền; Phương sai kiểu hình; Tính trạng; Tăng khối lượng; Dày mỡ lưng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] J. P. Bidanel, J. C. Caritez, J. Flenry, J. Gruand, and C. Legault. “Studies on the use of Meishan pigs in crossbreeding. 2. Estimation of crossbreeding parameters for growth traits,” 21 es Journess de la recherche Procine en France, Paris, France; Institut Technique du Proc, vol. 62, pp. 353-360, 1990.

[2] C. P. McPhee, “Performance testing and selection for efficient lean growth manipulating pig,” PioDction II. Pioceedings of the Biennial Conference of the Australasian Pig Science Association (APSA) held in Albury, NSW on November 27 – 29, 1989, pp. 225-228.

[3] T. J. Baas and L. L. Christian, “Heterosis and recombination effects in Hampshire and Landrace Swine. II. Performance and carcass traits,” J. Anim. Sci., vol. 70, no. 1, pp. 99-105, 1992.

[4] V. T. Phung, T. H. Hoang, N. T. K. Le, and D. H. Truong, Studies on the meat production ability of pigs crossed between 2 breeds of Landrace x Yorkshire, and between 3 breeds of Landrace, Yorkshire and Duroc. And effect of 2 rearing methods on the meat production ability of exotic breeds with lean meat percentage >52%, Scientific report on animal husbandry, Nation Institute of Animal Husbandry 1999-2000, pp. 207-209, 2000.

[5] V. T. Nguyen and H. T. Le, Research to identify some crossbred pig combination (Exotic x Exotic) and (Domestic x Domestic) reached lean meat percentage of 50 – 55%, Scientific reports under the Project of science and technology at the state level 08.06 (1996-2000), pp. 184-193, 2001.

[6] V. T. Nguyen, Research to select and create some of typical pig line and make up efficient cross-bred program fit with different rearing conditions, Acceptance report for scientific research project, Southern Science and Technique Institute of Agriculture, 12/2010.

[7] T. H. Nguyen, H. V. Tran, T. T. Pham, H. V. Nguyen, and Q. V. Nguyen, “Body gain, black fat thick layer and feed transformation of terminal combination cross-bred boar between Duroc and Landrace,” Journal of Animal Science and Technology, no. 03, pp. 112-123, 2015.

[8] NSIF, “Guidelines for uniform swine improvement programs,” 2002. [Online]. Available: http://mark.acsci.ncsu.edu/nsif/guidel/guidlines.htp. [Accessed in June, 2018].

[9] T. H. Nguyen, V. T. Nguyen, G. V. Doan, H. T. Le, and D. P. Le, “Effect of genotype-environment interaction on traits of growth and back fat thick layer in Yorkshire and Landrace,” Journal of Animal Science and Technology, no. 07, pp. 10-13, 2020.

[10] T. H. Nguyen and V. T. Nguyen, “Estimation of liked breeding values of purebred and crossbred on some productions traits in two pig breeds of Yorkshire and Landrace,” Journal of Agriculture and Rural Development, no. 11, pp. 71-77, 2011.

[11] M. Boesch, R. Roehe, H. Looft, and E. Kalm, “Estimation of the genetic association between purebred and crossbred performance for litter size in pigs,” The 6th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Armidale, Australia, 11-16 January, 1998, no. 23, pp. 595-602.

[12] E. Lutaaya, I. Misztal, J. W. Mabry, T. Short, H. H. Timm, and R. Holzbauer, “Genetic parameter estimates from joint evaluation of purebreds and crossbred in swine using the crossbred model,” J. Anim. Sci., no. 79, pp. 3002-3007, 2001.

[13] H. Brandt and H. Taubert, “Parameter estimates for purebred and crosbred performances in pigs,” J. Anim. Breed. Genet., no.115, pp. 97-104, 1998.

[14] B. Zumbach, I. Misztal, S. Tsuruta, J. Holl, W. Herring, and T. Long, “Genetic correlations between two strains of Durocs and crossbreds from differing production environments for slaughter traits,” J. Anim. Sci., no. 85, pp. 901-908, 2007.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4601

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved