CHẾ TẠO MỘT BƯỚC VẬT LIỆU TỔ HỢP CẤU TRÚC NANO THAN TRẤU/Fe3O4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA SIÊU ÂM VÀ THĂM DÒ ỨNG DỤNG XỬ LÝ KHÁNG SINH SULFAMETHOXAZOLE TRONG NƯỚC | Toàn | TNU Journal of Science and Technology

CHẾ TẠO MỘT BƯỚC VẬT LIỆU TỔ HỢP CẤU TRÚC NANO THAN TRẤU/Fe3O4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA SIÊU ÂM VÀ THĂM DÒ ỨNG DỤNG XỬ LÝ KHÁNG SINH SULFAMETHOXAZOLE TRONG NƯỚC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/08/21                Ngày hoàn thiện: 31/08/21                Ngày đăng: 31/08/21

Các tác giả

1. Trần Quốc Toàn, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Trần Kim Ngân, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
3. Mai Thị Phương Ly, Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
4. Trần Thị Phương Anh, Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
5. Nguyễn Thị Mai, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
6. Hà Xuân Linh Email to author, Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu chế tạo một bước vật liệu tổ hợp cấu trúc nano than trấu/Fe3O4 (RHF) bằng phương pháp đồng kết tủa có sự hỗ trợ của siêu âm ứng dụng hấp phụ xử lý kháng sinh Sulfamethoxazole (SMX) trong nước. Đặc trưng hình thái học bề mặt, tính chất từ và cấu trúc của vật liệu RHF được khảo sát bằng các phương pháp kính hiển vi điện tử quét, kính hiển vi điện tử truyền qua, từ độ bão hòa, nhiễu xạ tia X. Khả năng ứng dụng của RHF được thử nghiệm qua việc loại bỏ SMX trong nước sử dụng phương pháp hấp phụ. Các kết quả nhận được cho thấy tiềm năng sử dụng vật liệu RHF vào xử lý SMX cũng như các thuốc kháng sinh trong nước thải thực tế.

Từ khóa


Kháng sinh; Sulfamethoxazol; Than trấu; Nano Fe3O4; Hấp phụ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] M. B. Ahmed, J. L. Zhou, H. H. Ngo, and W. Guo, “Adsorptive removal of antibiotics from water and wastewater: Progress and challenges,” Science of The Total Environment, vol. 1, no. 532, pp. 112-126, 2015.

[2] H. M. Jang, S. Yoo, S. Park, and E. Kan, “Engineered biochar from pine wood: Characterization and potential application for removal of sulfamethoxazole in water,” Environmental Engineering Research, vol. 24, no. 4, pp. 608-617, 2019.

[3] S. Zhang, X. L. Yang, H. Li, H. L. Song, R. C. Wang, and Z. Q. Dai, “Degradation of sulfamethoxazole in bioelectrochemical system with power supplied by constructed wetland-coupled microbial fuel cells,” Bioresour. Technol., vol. 244, pp. 345-352, 2017.

[4] H. Chen, B. Gao, and H. Li, “Removal of sulfamethoxazole and ciprofloxacin from aqueous solutions by graphene oxide,” J. Hazard. Mater, vol. 282, pp. 201-207, 2015.

[5] D. V. Martín, M. J. Robles‐Molina, J. Domínguez, J. C. Cañizares, P. Sáez, C. Molina, A. Díaz, and M. A. Rodrigo, “Removal of sulfamethoxazole from waters and wastewaters by conductive‐diamond electrochemical oxidation,” Journal of Chemical Technology and Biotechnology, vol. 87, no. 10, pp. 1441-1449, 2012.

[6] M. H. Wu, C. J. Que, G. Xu, Y. F. Sun, J. Ma, H. Xu, R. Sun, and L. Tang, “Occurrence, fate and interrelation of selected antibiotics in sewage treatment plants and their receiving surface water,” Ecotoxicol Environ Saf., vol. 132, pp. 132-139, 2016.

[7] G. A. Trovó, P. F. R. Nogueira, A. Agüera, R. A. A. Fernandez, C. Sirtori, and S. Malato, “Degradation of sulfamethoxazole in water by solar photo-Fenton. Chemical and toxicological evaluation,” Water Res, vol. 43, no. 16, pp. 3922-3931, 2009.

[8] A. Dirany, I. Sires, N. Oturan, and M. A. Oturan, “Electrochemical abatement of the antibiotic sulfamethoxazole from water,” Chemosphere, vol. 81, pp. 594-602, 2010.

[9] F. Beheshti, R. M. A. Tehrani, and A. Khadir, “Sulfamethoxazole removal by photocatalytic degradation utilizing TiO2 and WO3 nanoparticles as catalysts: analysis of various operational parameters,” International Journal of Environmental Science and Technology, vol. 16, no. 12, pp. 7987-7996, 2019.

[10] R. M. H. Matos, P. A. Sousa, K. C. M. Borges, L. M. Coelho, R. F. Gonçalves, M. D. Teodoro, F. V. Motta, R. M. Nascimento, and G. J. Mario, “Enhanced degradation of the antibiotic sulfamethoxazole by heterogeneous photocatalysis using Ce0,8Gd0,2O2-⸹TiO2 particles,” J. Alloys Compd, vol. 808, 2019, Art. no. 151711.

[11] I. S. Ilyas Heryanto, B. Abdullah, and D. Tahir, “X-ray diffraction analysis of nanocomposite Fe3O4/activated carbon by Williamson–Hall and size-strain plot methods,” Nano-Structures & Nano-Objects, vol. 20, October 2019, Art. no. 100396.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4884

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved