Ý THỨC PHẢN KHÁNG CHẾ ĐỘ NAM QUYỀN QUA NHÂN VẬT THẨM QUỲNH CHI TRONG NHO LÂM NGOẠI SỬ CỦA NGÔ KÍNH TỬ | Điền | TNU Journal of Science and Technology

Ý THỨC PHẢN KHÁNG CHẾ ĐỘ NAM QUYỀN QUA NHÂN VẬT THẨM QUỲNH CHI TRONG NHO LÂM NGOẠI SỬ CỦA NGÔ KÍNH TỬ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 05/09/21                Ngày hoàn thiện: 20/09/21                Ngày đăng: 20/09/21

Các tác giả

Lê Sỹ Điền Email to author, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

Tóm tắt


Nho lâm ngoại sử là cuốn tiểu thuyết châm biếm xã hội xuất sắc của nhà văn Ngô Kính Tử. Tác phẩm đi sâu miêu tả một cách chân thực, rõ nét bức tranh hiện thực xã hội đời Thanh. Đặc biệt, tác giả vạch trần chế độ khoa cử hủ bại và nhân cách suy đồi của tầng lớp trí thức nho sĩ. Bên cạnh giá trị hiện thực sâu sắc của tác phẩm, nhà văn Ngô Kính Tử cũng thể hiện tư tưởng dân chủ tiến bộ vượt thời đại. Điều này thể hiện qua một số nhân vật lí tưởng, tiêu biểu là Thẩm Quỳnh Chi, một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, dám đứng lên đấu tranh đòi quyền tự do, dân chủ, bình đẳng. Thẩm Quỳnh Chi đã thể hiện rõ ý thức phản kháng, chống lại chế độ nam quyền, cường quyền phong kiến; nơi kìm kẹp, giam hãm và làm tổn thương con người, đặc biệt đối với thân phận người phụ nữ. Bài viết này, chúng tôi sử dụng phương pháp hệ thống hóa, phương pháp phân tích, tổng hợp... để làm rõ hơn ý thức phản kháng của nhân vật Thẩm Quỳnh Chi trong tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử, đồng thời khẳng định những giá trị to lớn trong tư tưởng dân chủ của nhà văn Ngô Kính Tử gửi gắm nơi các nhân vật lí tưởng.


Từ khóa


Chế độ nam quyền; Nho lâm ngoại sử; Ngô Kính Tử; Phản kháng; Thẩm Quỳnh Chi

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. L. Chen, “The light of hope for women - On the image of Shen Qiongzhi in The Scholars,Journal of Chinese Institute of Women Management Academy, no. 03, 1995. [Online]. Available: http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZNXY199503020.htm. [Accessed Jul. 03, 2021].

[2] Y. Li, “Seeing the Awakening of Women's Personality Liberation Consciousness from Shen Qiongzhi,” Journal of Literary and historical exhibition, no. 02, 2006. [Online]. Available: http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-FLWS200602007.htm. [Accessed Jul. 03, 2021].

[3] P. R. Fan, “A thorny rose, the only branch - Shen Qiongzhi's image analysis in The Scholars,Journal of Modern language (Literary Research Edition), no. 01, 2007. [Online]. Available: http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YWCZ200701017.htm. [Accessed Jul. 03, 2021].

[4] Q. X. Yuan, “Analysis of the Image of Shen Qiongzhi in The Scholars, Journal of Anhui Literature: The Second Half of the Month, no. 12, 2012. [Online]. Available: https://big5.jinyueya.com/magazine/31486961.htm. [Accessed Jul. 03, 2021].

[5] Y. M. Zhang, “A new woman and a new life-Shen Qiongzhi, unique in The Scholars,Journal of Huaibei Vocational and Technical College, no. 02, 2013. [Online]. Available: http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZYHB201302026.htm. [Accessed Jul. 03, 2021].

[6] Y. Zhu, “On the limitations and causes of Shen Qiongzhi's personality liberation,” Journal of Yalu river (Second Half Month Edition), no. 07, 2015. [Online]. Available: http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-YALV201507052.htm. [Accessed Jul.03, 2021].

[7] Y. G. Jing, “Beautiful people in Jinling - The meaning of literature and the birth of an iconic Shen Qiongzhi,” Journal of Ancient Chinese Novels and Drama, no. 01, pp. 63-72, 2017.

[8] C. F. Lian, “The fate of the two female characters in The Scholars - Talking about Shen Qiongzhi and the girl surnamed Wang,” Journal of Anyang Normal University, no. 01, pp. 70-72, 2018.

[9] D. T. Luong, To understand 8 sets of classical Chinese novels. VNU Publisher, Hanoi, 2000.

[10] J. Z. Wu, The Scholars, vol. 1 (V. Phan & T. Nhu, Translated Vietnamese), Literature Publishing House, Hanoi, 1989.

[11] B. Simone de, The second Sex, (translated by Constance Borde and Sheila Malovany- Chevallier), Vintage Books, New York, 2010.

[12] J. Z. Wu, The Scholars, vol. 2 (V. Phan & T. Nhu, Translated Vietnamese), Literature Publishing House, Hanoi, 1989.

[13] S. D. Le, “Contract between implementation of feudal moral, medical, rites, and a father’s love for his daughter through the character Wang Yuhui in Rú lín wài shǐ,TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 8, pp. 468-475, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4945

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved