Ý ĐỊNH LỰA CHỌN KHÁCH SẠN XANH CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA KHI ĐẾN THÀNH PHỐ CẦN THƠ | Trân | TNU Journal of Science and Technology

Ý ĐỊNH LỰA CHỌN KHÁCH SẠN XANH CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA KHI ĐẾN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/09/21                Ngày hoàn thiện: 24/11/21                Ngày đăng: 24/11/21

Các tác giả

1. Ngô Mỹ Trân Email to author, Trường Đại học Cần Thơ
2. Trần Thị Bạch Yến, Trường Đại học Cần Thơ
3. Phạm Thanh Thảo, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh miền Tây

Tóm tắt


Nghiên cứu này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách sạn xanh của du khách nội địa khi đến thành phố Cần Thơ dựa trên số liệu sơ cấp từ 150 du khách. Phương pháp phân tích chính gồm phương pháp EFA và phân tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu cho thấy năm nhân tố gồm thái độ đối với khách sạn xanh, chuẩn mực chủ quan, kiểm soát hành vi nhận thức, ý thức về môi trường và thuộc tính khách sạn xanh có ảnh hưởng tích cực đến ý định lựa chọn khách sạn xanh của du khách. Điều này cho thấy các nhà quản trị khách sạn xanh cần nâng cao hình ảnh xanh của mình trong lòng khách hàng, tung ra nhiều chính sách thân thiện với môi trường, luôn mang lại trải nghiệm xanh trong suốt quá trình khách hàng lưu trú. Nhờ đó, du khách có thể cảm nhận bản thân đang góp phần vào bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các khách sạn cần đảm bảo thực hiện các tiêu chí xanh theo tiêu chuẩn chứng nhận mà khách sạn đã đạt được. Đồng thời, các nhà quản lý khách sạn xanh cũng cần hiểu rõ thái độ của khách hàng, cũng như nên nghiên cứu những thuộc tính xanh quan trọng đối với khách hàng của họ để lựa chọn các hoạt động bảo vệ môi trường nào cần được ưu tiên.

Từ khóa


Bảo vệ môi trường; Du khách; Khách sạn xanh; Thuộc tính xanh; Ý định lựa chọn

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] J. Slye Hotels, "What's Keeping You From Going Green?" TriplePundit, 2009. [Online]. Available: http://www.triplepundit.com/2009/11/hotels-whats-keeping-you-fromgoing-green. [Accessed Sept. 12, 2021].

[2] A. Weissenberg, N. Redington and D. Kutyla, "The staying power of sustainability: Balancing opportunity and risk in the hospitality industry," Deloitte Development, 2008. [Online]. Available: https://www.expoknews.com/wp-content/uploads/2010/02/us_cb_sustainability_1906081.pdf [Accessed Sept. 12, 2021].

[3] S. I. Pirani and H. A. Arafat, "Solid waste management in the hospitality industry: A review," Journal of Environmental Management, vol. 146, pp. 320-336, 2014.

[4] T .M. H. Nguyen, T. Q. T. Ngo, T. T. P. Pham, and T. L. H. Hoang, "Barriers to Asean green hotel standard in the hotel industry: A case study in Ha Noi," TNU Journal of Science and Technology, vol. 175, no. 15, pp. 201-206, 2017.

[5] J. Wang, S. Wang, Y. Wang, J. Li and D. Zhao, "Extending the theory of planned behavior to understand consumers’ intentions to visit green hotels in the Chinese context," International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 30, no. 8, pp. 2810-2825, 2018.

[6] Y.-M. Ten, "Applying the extended theory of planned behavior to predict the intention of visiting a green hotel," African Journal of Business Management, vol. 17, no. 5, pp. 7579-7587, 2011.

[7] M.-F. Chen and P.-J. Tung, "Developing an extended theory of planned behavior model to predict consumers’ intention to visit green hotels," International Journal of Hospitality Hanagement, vol. 36, pp. 221-230, 2014.

[8] V. K. Verma and B. Chandra, "An application of theory of planned behavior to predict young Indian consumers' green hotel visit intention," Journal of Cleaner Production, vol. 172, pp. 1152-1162, 2018.

[9] N. T. P. Thao, "The relationship between eco-friendly practices and attitudes toward green hotels for domestic tourists," VNU Journal of Science: Economics and Business, vol. 33, no. 2, pp.101-111, 2017.

[10] P. T. P. Thao and H. L. T. Trang, "Applying the theory of planned behavior to analyze the intention of responsible tourism behavior on environmental protection of domestic tourists in Can Tho city," Scientific Journal of Can Tho University, vol. 54, no. 9, pp. 124-132, 2018.

[11] P. T. Hieu and L. T. Thuan, "Can Tho promotes tourism development," Travel Magazine, 2018. [Online]. Available: http://www.tapchidulich.net.vn/can-tho-day-manh-phat-trien-du-lich.html. [Accessed Sept. 12, 2021].

[12] M. Fishbein and I. Ajzen, "Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research". Addison-Wesley: Boston, 1975.

[13] I. Ajzen, "The theory of planned behavior," Organizational behavior and human decision processes, vol. 50, no. 2, pp. 179-211, 1991.

[14] S. Bashir, M. G. Khwaja, J. A. Turi, and H. Toheed, "Extension of planned behavioral theory to consumer behaviors in green hotel," Heliyon, vol. 12, no. 5, pp. 1-8, 2019.

[15] N. A. Mohd Noor, H. Hasan, and D. M. Kumar, "Exploring tourists intention to stay at green hotel: The influences of environmental attitudes and hotel attributes," The Macrotheme Review, vol. 3, no. 7, pp. 22-33, 2014.

[16] I. Rahman and D. Reynolds, "Predicting green hotel behavioral intentions using a theory of environmental commitment and sacrifice for the environment," International Journal of Hospitality Management, vol. 52, pp. 107-116, 2016.

[17] J. F. Hair, R. E. Anderson, R. L. Tatham, and W. C. Black, Multivariate data analysis. Prentice Hall: New Jersey, 1998.

[18] P. H. Long and P. T. T. Uyen, "Application of the theory of intended behavior (TPB) in the study of travelers' green hotel selection in Da Nang city," Hue University Journal of Science: Economics and Development, vol. 129, no. 5C, pp. 81–95, 2020.

[19] V. K. Verma, B. Chandra, and S. Kumar, "Values and ascribed responsibility to predict consumers' attitude and concern towards green hotel visit intention," Journal of Business Research, vol. 96, pp. 206-216, 2019.

[20] N. M. Suki and N. M. Suki, "Consumers’ environmental behaviour towards staying at a green hotel: Moderation of green hotel knowledge," Management of Environmental Quality: An International Journal, vol. 26, no. 1, pp. 103-117, 2015.

[21] S.-S. Yeh, X. Guan, T.-Y. Chiang, J.-L. Ho, and T.-C. T. Huan, "Reinterpreting the theory of planned behavior and its application to green hotel consumption intention," International Journal of Hospitality Management, vol. 94, no. 2, pp. 1-11, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5048

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved