ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ HỢP TIẾN, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN | Hồng | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ HỢP TIẾN, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/11/21                Ngày hoàn thiện: 16/12/21                Ngày đăng: 16/12/21

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hồng, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Hồng Viên, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
3. Chu Thị Hồng Huyền Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích kết quả thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới tại xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Trong nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp thu thập số liệu tài liệu, điều tra, khảo sát thực tế, phương pháp so sánh với nội dung tiêu chí 17 trong bộ tiêu chí Nông thôn mới nhằm thấy được tình hình thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm tại xã Hợp Tiến. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đến nay xã Hợp Tiến đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong đó có tiêu chí về Môi trường và An toàn thực phẩm, 8 nội dung chi tiết trong tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm đều được đánh giá đạt theo tiêu chuẩn, và đạt 10/10 điểm theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra những tồn tại trong quá trình thực hiện tiêu chí, từ đó tác giả đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm trên địa bàn xã Hợp Tiến.

Từ khóa


Nông thôn mới; Tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm; Môi trường; Xã Hợp Tiến; Huyện Đồng Hỷ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Hop Tien Commune People's Committee, Report on results of new rural construction in 2020 of Hop Tien commune, Dong Hy district, Thai Nguyen province, 2020.

[2] D. B. Phan and D. D. Pham, “Assessing the current environment and propose solution for remaining criteria environment in new rural building programme in Hoa Thuong commune, Dong Hy district, Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 166, no. 06, pp. 89-94, 2017.

[3] T. M. H. Phung. “Results of new rural construction in Ba Be district, Bac Kan province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 163, no. 03/2, pp. 171-175, 2017.

[4] T. N. H. Tran, “Solutions in the collection and treatment of domestic waste to serve the process of building a new rural area in Binh Thuan commune, Dai Tu district, Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 196, no. 3, pp. 57-62, 2019.

[5] T. T. Nguyen, “Assessing environmental criteria implementation in new rural, construction in An Tuong commune, Vinh Tuong district, Vinh Phuc province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 163, no. 03/2, pp. 135-140, 2017.

[6] Hop Tien Commune People's Committee, Report on Evaluation of the implementation of socio-economic tasks in 2020; tasks, solution of social-economic development in 2021, 2020.

[7] Prime Minister, Decision No. 1980 / QD - TTg dated 10/17/2016 on the issuance of a national set of criteria for new rural commune period 2016-2020, 2016.

[8] Q. L. Kieu and T. Q. Tran, “Studying real situation and solutions for implementing environmental and food safety criteria in the development of a new rural model in Kim Quan commune, Yen Son district, Tuyen Quang province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 10, pp. 145-152, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5240

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved