HÌNH ẢNH HÀNG RONG, HÀNG VỈA HÈ Ở HỘI AN QUA CẢM NHẬN CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA | Phượng | TNU Journal of Science and Technology

HÌNH ẢNH HÀNG RONG, HÀNG VỈA HÈ Ở HỘI AN QUA CẢM NHẬN CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/11/21                Ngày hoàn thiện: 11/12/21                Ngày đăng: 11/12/21

Các tác giả

Lê Thái Phượng Email to author, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Tóm tắt


Hoạt động buôn bán hàng rong, vỉa hè trong khu phố cổ Hội An đã có từ rất lâu và phát triển cho đến bây giờ như một sản phẩm văn hóa truyền thống của Hội An. Bên cạnh những lợi ích đem lại về kinh tế - xã hội, hoạt động này cũng còn tồn tại một số hạn chế. Do đó, nghiên cứu nhằm xác định hình ảnh hàng rong, hàng vỉa hè qua cảm nhận của du khách để hỗ trợ cho công tác quản lý cũng như quảng bá hình ảnh du lịch Hội An. Phương pháp định tính được sử dụng kết hợp với phương pháp định lượng. Kết quả phỏng vấn sâu 68 du khách và khảo sát bằng bảng câu hỏi có cấu trúc 320 du khách cho thấy: (1) hàng rong, hàng vỉa hè đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, đặc biệt là hình ảnh con người và ẩm thực Hội An; (2) vệ sinh môi trường và giao thông là hai tồn tại lớn cần được giải quyết. Trên cơ cở đó, nghiên cứu cũng đề xuất một số gợi ý đối với hoạt động buôn bán hàng rong, hàng vỉa hè ở Hội An.

Từ khóa


Hội An; Hàng rong; Hàng vỉa hè; Du lịch; Du khách

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] N. N. N. Bui, “Street vending in Hai Chau district – Actual situation and solutions,” (in Vietnamese), 2018. [Online]. Available: http://detai.dastic.vn/files/hosodts/458/458-129-9-SUPP.pdf. [Accessed Sept. 25, 2021].

[2] Hoi An People's Committee, “Scheme of arrangement of street vending in Hoi An ancient town,” (in Vietnamese), 2016. [Online]. Available: https://hoianheritage.net/vi/laws/detail/Quyet-dinh-phe-duyet-De-an-bo-tri-buon-ban-hang-rong-via-he-trong-khu-pho-co-Hoi-An-8.html. [Accessed Sept. 25, 2021].

[3] C. A. Bernal-Torres, M. C. Peralta-Gómez, and Ulf Thoene, “Street vendors in Bogotá, Colombia, and their meanings of informal work,” Cogent Psychology, vol. 7, no. 1, pp. 1-14, 2020.

[4] A. K. Mazhambe, “Assessment of contribution of street vending on Zimbabwe economy: A case of street vendors in Harare CBD,” IOSR Journal of Business and Management, vol. 19, no. 9, pp. 91-100, 2017.

[5] K. Bhattarai and B. Pathak, “Street vending, income generation and poverty implication: The case of the Kathmandu Valley, Nepal,” Quest Journal of Management and Social Sciences, vol. 2, no. 2, pp. 194-205, 2020.

[6] R. Ehrenfeucht, “Designing Fair and Effective Street Vending Policy,” Contesting the Streets, vol. 18, no. 1, pp. 11-26, 2016.

[7] S. Roever and C. Skinner, “Street vendors and cities,” Environment and Urbanization, vol. 28, no. 2, pp. 359–374, 2016.

[8] H. Sarmiento, “The Spatial Politics of Street Vending in Los Angeles,” UCLA: Institute for Research on Labor and Employment, 2015. [Online]. Available: https://escholarship.org/uc/item/5xp2f832. [Accessed Sept. 25, 2021].

[9] Q. Batréau and F. Bonnet, “Managed informality. Regulating street vendors in Bangkok,” City and Community, vol. 15, no. 1, pp. 29-43, 2015.

[10] S. K. Bhowmik, “National Policy for Street Vendors,” Economic and Political Weekly, vol. 38, no. 6, pp. 1543-1546, 2003.

[11] D. Privitera and F. S. Nesci, “Globalization vs. local. The role of street food in the urban food system,” Procedia Economics and Finance, vol. 22, pp. 716-722, 2015.

[12] M. K. Balarabe, A. I. Shema, and M. Ahmad, “Economic Diversification and the Urban Image; Changing the Narrative on Street Vending,” Journal of contemporary Urban Affairs, vol. 3, no. 1, pp. 52-61, 2019.

[13] S. Azizah, “Study of street vendors arrangement in the big city as the tourism potential of the city case study: The street vendor arrangement in Bandung and Solo, Indonesia,” International Journal of advance research, vol. 6, no. 10, pp. 1440-1445, 2018.

[14] R. Jensen and D. M. Peppard, “ Hanoi’s Informal Sector and the Vietnamese Economy: A Case Study of Roving Street Vendors,” Journal of Asian and African Studies, vol. 38, no. 1, pp. 71–84, 2003.

[15] S. Turner and L. Schoenberger, “Street Vendor Livelihoods and Everyday Politics in Hanoi, Vietnam,” Urban Studies, vol. 49, no. 5, pp. 1027–1044, 2011.

[16] V. D. Truong, “Tourism, poverty alleviation, and the informal economy: the street vendors of Hanoi, Vietnam, Tourism,” Recreation Research, vol. 43, no. 1, pp. 52-67, 2018.

[17] S. Turner and N. Oswin, “Itinerant livelihoods: Street vending-scapes and the politics of mobility in upland socialist Vietnam,” Singapore Journal of Tropical Geography, vol. 36, no. 3, pp. 394–410, 2015.

[18] V. Loc, “Hoi An arranges street vending in the old town: Creating a civilized street space,” (in Vietnamese), 2016. [Online]. Available: http://hoian.gov.vn/CMSPages/BaiViet/Default.aspx?IDBaiViet =15469. [Accessed Sept. 25, 2021].

[19] P. Dang, “Hoi An leads the ranking of the best cities in the world in 2019,” (in Vietnamese), 2019. [Online]. Available: https://baohatinh.vn/du-lich/hoi-an-dan-dau-bang-xep-hang-thanh-pho-tot-nhat-the-gioi-nam-2019/175687.htm. [Accessed Sept. 25, 2021].

[20] M. Cuong, “Hoi An is idyllic through the street vendors of mothers and sisters,” (in Vietnamese), 2019. [Online]. Available: https://thanhnien.vn/pho-co-hoi-an-binh-di-qua-nhung-ganh-hang-rong-cua-cac-me-cac-chi-post841723.html. [Accessed Sept. 25, 2021].

[21] H. T. Doan, “Hoi An - a safe and friendly destination with international tourists,” (in Vietnamese), 2019. [Online]. Available: https://baotintuc.vn/du-lich/hoi-an-diem-den-an-toan-than-thien-trong-long-ban-be-quoc-te-20190228093539342.htm. [Accessed Sept. 25, 2021].

[22] K. Dung, “Hoi An and the interesting feelings of Hanoi girls when coming here,” (in Vietnamese), 2018. [Online]. Available: http://quangnam.tintuc.vn/du-lich/hoi-an-va-nhung-cam-nhan-thu-vi-co-1-0-2-cua-co-nang-ha-noi-khi-duoc-dat-chan-den-day.html. [Accessed Sept. 25, 2021].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5294

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved