THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 108, TỈNH NAM ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN 2018 – 2020 | Như | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 108, TỈNH NAM ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN 2018 – 2020

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/12/21                Ngày hoàn thiện: 31/12/21                Ngày đăng: 31/12/21

Các tác giả

1. Đỗ Thị Ngọc Như Email to author, Phòng khám đa khoa 108, tỉnh Nam Định
2. Vương Ánh Dương, Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế
3. Nguyễn Thái Quỳnh Chi, Trường Đại học Y tế Công cộng
4. Hoàng Khôi, Phòng khám đa khoa 108, tỉnh Nam Định

Tóm tắt


Việc xây dựng và triển khai các hoạt động marketing hiện nay là hết sức cần thiết trong bối cảnh các cơ sở y tế cạnh tranh ngày càng gay gắt. Bài báo này nhằm mô tả thực trạng hoạt động marketing của Phòng khám bệnh đa khoa 108, tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020. Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang nhằm thu thập thông tin từ các báo cáo, kế hoạch hoạt động, kế hoạch triển khai các hoạt động marketing đã được triển khai tại phòng khám giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020. Kết quả cho thấy, điểm đánh giá 05 cấu phần hoạt động marketing ở mức dưới trung bình 0,29 điểm. Các cấu phần Kế hoạch thực thi và Đánh giá marketing đạt 0,4 điểm, Hệ thống thông tin và Chiến lược marketing đạt 0,3 điểm; Marketing hỗn hợp đạt 0,25 điểm. Đánh giá trên 07 yếu tố thuộc marketing hỗn hợp cho thấy việc triển khai các hoạt động thuộc các yếu tố này còn rất hạn chế. Quy trình được đánh giá mức điểm cao nhất với 2/4 điểm (0,5 điểm). Thấp nhất là đánh giá về sản phẩm dịch vụ chỉ đạt 1/10 (0,1 điểm). Sự hài lòng của khách hàng với các yếu tố thấp nhất ở hoạt động xúc tiến với 41,3% và cao nhất là yếu tố con người với 86,3%. Do vậy, phòng khám bệnh đa khoa 108 cần triển khai chiến lược marketing và phân bổ ngân sách cho việc thực hiện chiến lược marketing trong những năm tới. 


Từ khóa


Marketing; Phòng khám 108; Nam Định; Hoạt động marketing; Giai đoạn 2018-2021

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] WHO, The World bank, Unicef, Jica, Towards health care coverage for all Vietnamese, 2017.

[2] Vietnamses Goverment, Decree No. 16/2015/ND-CP dated February 14, 2015 regulating the autonomy mechanism of public non-business units, 2015.

[3] T. D. Pham, Hospital Marketing. Medical Publshing House, 2015.

[4] C. Chuan-Bia and P. -L. Kao, "The Effects of the Hospital Marketing Promotion on Consumers’ Choice of Hospitals Consumers," The Journal of Human Resource and Adult Learning, vol. 7, no. 2, pp. 156-168, 2011.

[5] G. Abedi, Z. Rahmani, E. Abedini, and F. Rostami, "Surveying the Impact of Services Marketing Mix Components (7Ps) on Patients’ Disposition towards the Public & Private Hospitals of Sari City," Journal of Hospital, vol. 13, no. 4, pp. 63-71, 2015.

[6] R. Ravangard, A. Khodadad, and P. Bastani, "How marketing mix (7Ps) affect the patients’ selection of a hospital: experience of a low-income country," Journal of the Egyptian Public Health Association, vol. 95, p. 25, 2020.

[7] M. Aoun and H. Alaaraj, "Health care marketing: an empirical study among Lebanese hospitals," Lebanese Science Journal, vol. 19, no. 3, pp. 453-464, 2018.

[8] P. Zhang and Q. Meng, "Marketing to Develop the Premier Medical Brand in the Huaihai Economic Zone," Cell Biochem Biophys, vol. 72, no. 2, pp. 371-374, 2015, doi: 10.1007/s12013-014-0470-y.

[9] A. H. Nguyen, "Initial assessment of marketing activities of private hospitals in Hanoi and Ho Chi Minh City in 2009," Master Thesis of Hospital Management, Hanoi University of Public Health, 2009.

[10] T. N. Tran, "Situation and some influencing factors of marketing activities on medical services at the hospital specializing in male and female infertility in 2011 - 2015," Master Thesis of Hospital Management, Hanoi University of Public Health, 2015.

[11] T. T. D. Nguyen, "Situation of marketing activities and customers' perception of marketing of medical services at Thu Duc District Hospital, 2017," Master Thesis of Hospital Management, Hanoi University of Public Health, 2017.

[12] T. H. Y. Le, "Situation of marketing activities for medical examination and treatment services at High Quality Medical Center - Phu Tho Provincial General Hospital and some influencing factors in 2018," Master Thesis of Hospital Management, Hanoi University of Public Health, 2018.

[13] K. Phommany, "The role of consumers’ trust in the relationship between marketing mix and effectiveness of brand strategy at Thai Nguyen International hospital," TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 09, pp. 154-160, 2021.

[14] D. L. Ta, "Marketing activities of medical examination and treatment services and some influencing factors at Bac Ninh Province Obstetrics and Children's Hospital in 2019," Master Thesis of Hospital Management, Hanoi University of Public Health, 2019.

font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:Calibri;

mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>

style='mso-element:field-end'>
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5346

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved