SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC THEO TRẠM ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ HÓA HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 3 - CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 12 | Hoàng | TNU Journal of Science and Technology

SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC THEO TRẠM ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ HÓA HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 3 - CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 12

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/04/19                Ngày đăng: 14/05/19

Các tác giả

1. Lê Huy Hoàng, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Bùi Thị Hiền Email to author, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Việt Hoằng, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

Tóm tắt


     Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã xác định “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hộp nhập quốc tế”, đồng thời “Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học”. Trong thời đại 4.0 ngày nay thì vấn đề phát triển năng lực của học sinh càng là vấn đề thời sự cấp bách. Năng lực của học sinh cần phát triển gồm các năng lực chung và năng lực chuyên biệt. Trong các năng lực chuyên biệt thì năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến chất lượng dạy học Hóa học ở trường phổ thông. Dạy học theo trạm là một kĩ thuật dạy học tích cực, trong đó học sinh được hoạt động, tham gia giải quyết nhiệm vụ học tập ở các trạm. Sử dụng kĩ thuật dạy học theo trạm góp phần phát triển năng lực cho học sinh đặc biệt là năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học. Tuy nhiên, kĩ thuật dạy học theo trạm chưa được áp dụng nhiều, nhằm nâng cao chất lượng dạy học hóa học ở trường phổ thông chúng tôi chọn đề tài: “Sử dụng kĩ thuật dạy học theo trạm để phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh trong dạy học chương 3 - chương trình hóa học 12” để nghiên cứu.


Từ khóa


Dạy học theo trạm, năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, học sinh, chương 3, hóa học 12.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Trịnh Lê Hồng Phương, Lưu Thị Hồng Duyên, “Dùng bài tập thực nghiệm để phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh phổ thông”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, 8, 46-59, 2015.

[2]. Đặng Thị Oanh, “Mục tiêu và chuẩn chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học sau năm 2015”, Kỉ yếu hội thảo khoa học “Một số vấn đề chung về xây dựng chương trình giáo dục phổ thông sau 2015”, Hà Nội, 157-172, 2013.

[3]. Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Thị Thu Thủy, “Dạy học theo Trạm một số kiến thức về hiệu ứng nhà kính và các kết quả thu được”. Tạp chí giáo dục (số đặc biệt), 32-34, 2011.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved