LOẠI BỎ THUỐC NHUỘM RHODAMIN B RA KHỎI NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU COMPOSIT CHITOSAN – MA NHÊ TIT | Tùng | TNU Journal of Science and Technology

LOẠI BỎ THUỐC NHUỘM RHODAMIN B RA KHỎI NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU COMPOSIT CHITOSAN – MA NHÊ TIT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 05/01/22                Ngày hoàn thiện: 19/04/22                Ngày đăng: 21/04/22

Các tác giả

1. Vũ Quang Tùng, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Bùi Minh Quý Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Vật liệu composite chitosan – ma nhê tit (CS-MNPs) đã được tổng hợp bằng phương pháp in-situ kết hợp đồng kết tủa. Các đặc trưng của vật liệu đã được nghiên cứu thông qua các phương pháp X-Ray, SEM, BET và VSM. Vật liệu CS-MNPs đã tổng hợp có dạng hình cầu với đường kính khoảng 20 nm, diện tích bề mặt 119,43 m2/g. Vật liệu có từ tính tốt với từ độ bão hòa là 36,5 emu/g. Khả năng loại bỏ thuốc nhuộm rhodamin B (RhB) đã được nghiên cứu thông qua nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số hấp phụ: pH dung dịch, thời gian hấp phụ, nồng độ ban đầu của RhB và nhiệt độ hấp phụ. Động học quá trình hấp phụ RhB trên CS-MNPs tuân theo mô hình giả động học bậc 2. Quá trình hấp phụ phù hợp theo mô hình hấp phụ Langmuir và Freundlich. Dung lượng hấp phụ cực đại giảm từ 271,79 đến 148,41 mg/g khi nhiệt độ tăng từ 293 đến 313K. Quá trình hấp phụ là quá trình tự xảy ra, diễn ra tự nhiên và thu nhiệt.

Từ khóa


Chitosan - ma nhê tit; Rhodamin B; Động học; Mô hình hấp phụ; Nhiệt động hấp phụ

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] N. Belachew, D. R. Devi, and K. Basavaiah, “Facile green synthesis of l-methionine capped magnetite nanoparticles for adsorption of pollutant Rhodamine B,” J. Mol. Liq., vol. 224, pp. 713-720, 2016.

[2] N. Belachew, D. Rama Devi, and K. Basavaiah, “Green synthesis and characterisation of L-Serine capped magnetite nanoparticles for removal of Rhodamine B from contaminated water,” J. Exp. Nanosci., vol. 12, no. 1, pp. 114-128, 2017.

[3] C. M. Navarathna et al., “Rhodamine B Adsorptive Removal and Photocatalytic Degradation on MIL-53-Fe MOF/Magnetic Magnetite/Biochar Composites,” J. Inorg. Organomet. Polym. Mater., vol. 30, no. 1, pp. 214-229, 2020.

[4] G. Yin Li, Y. Ren Jiang, K. Long Huang, P. Ding, and J. Chen, “Preparation and properties of magnetic Fe3O4–chitosan nanoparticles,” J. Alloys Compd., vol. 466, no. 1-2, pp. 451-456, 2008.

[5] G. Unsoy, S. Yalcin, R. Khodadust, G. Gunduz, and U. Gunduz, “Synthesis optimization and characterization of chitosan-coated iron oxide nanoparticles produced for biomedical applications,” J. Nanoparticle Res., vol. 14, no. 11, p. 964, 2012.

[6] F. Assa et al., “Chitosan magnetic nanoparticles for drug delivery systems,” Crit. Rev. Biotechnol., vol. 37, no. 4, pp. 492-509, 2017.

[7] M. A. Zulfikar, S. Afrita, D. Wahyuningrum, and M. Ledyastuti, “Preparation of Fe3O4-chitosan hybrid nano-particles used for humic acid adsorption,” Environ. Nanotechnology, Monit. Manag., vol. 6, pp. 64-75, 2016.

[8] Y.-C. Chang and D.-H. Chen, “Preparation and adsorption properties of monodisperse chitosan-bound Fe3O4 magnetic nanoparticles for removal of Cu(II) ions,” J. Colloid Interface Sci., vol. 283, no. 2, pp. 446-451, 2005.

[9] H. Rasoulzadeh et al., “Parametric modelling of Pb(II) adsorption onto chitosan-coated Fe3O4 particles through RSM and DE hybrid evolutionary optimization framework,” J. Mol. Liq., vol. 297, p. 111893, 2020.

[10] A. Sirivat and N. Paradee, “Facile synthesis of gelatin-coated Fe3O4 nanoparticle: Effect of pH in single-step co-precipitation for cancer drug loading,” Mater. Des., vol. 181, p. 107942, 2019.

[11] T. N. Le, T. D. Tran, and M. Il Kim, “A Convenient Colorimetric Bacteria Detection Method Utilizing Chitosan-Coated Magnetic Nanoparticles,” Nanomaterials, vol. 10, no. 1, p. 92, 2020.

[12] K. Liu, H. Li, Y. Wang, X. Gou, and Y. Duan, “Adsorption and removal of rhodamine B from aqueous solution by tannic acid functionalized graphene,” Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp., vol. 477, pp. 35-41, 2015.

[13] A. A. Oyekanmi, A. Ahmad, K. Hossain, and M. Rafatullah, “Statistical optimization for adsorption of Rhodamine B dye from aqueous solutions,” J. Mol. Liq., vol. 281, pp. 48-58, 2019.

[14] F. Hayeeye, M. Sattar, W. Chinpa, and O. Sirichote, “Kinetics and thermodynamics of Rhodamine B adsorption by gelatin/activated carbon composite beads,” Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp., vol. 513, pp. 259-266, 2017.

[15] S. Radoor, J. Karayil, J. Parameswaranpillai, and S. Siengchin, “Adsorption Study of Anionic Dye, Eriochrome Black T from Aqueous Medium Using Polyvinyl Alcohol/Starch/ZSM-5 Zeolite Membrane,” J. Polym. Environ., vol. 28, no. 10, pp. 2631-2643, 2020.

[16] H. N. Tran, S. J. You, and H. P. Chao, “Thermodynamic parameters of cadmium adsorption onto orange peel calculated from various methods: A comparison study,” J. Environ. Chem. Eng., vol. 4, no. 3, pp. 2671-2682, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5424

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved