NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA BÁC SĨ CỬ TUYỂN TỐT NGHIỆP TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC-ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 1991-2015 | Ngọc | TNU Journal of Science and Technology

NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA BÁC SĨ CỬ TUYỂN TỐT NGHIỆP TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC-ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 1991-2015

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 27/04/18

Các tác giả

1. Trần Bảo Ngọc Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Lê Ngọc Uyển, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Tiến Dũng, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả thực trạng năng lực nghề nghiệp và một số yếu tố liên quan ở các bác sĩ cử tuyển tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược giai đoạn 1991-2015. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu: Mô tả thiết kế cắt ngang với 223 bác sĩ (BS) cử tuyển đang làm việc tại 9 tỉnh. Kết quả: Tỷ lệ nữ/nam = 1,6/1. 15 dân tộc anh em theo học, dân tộc Tày, Dao, Mông chiếm đại đa số (70,9%). Tự đánh giá năng lực chủ yếu là loại Khá (60,54%), không có loại Yếu. Cán bộ quản lý đánh giá đủ 5 mức độ, trong đó Trung bình chiếm đa số (39,46%), xuất hiện 8 BS xếp loại Yếu (3,59%) (p<0,01). Giới, dân tộc, loại bằng đại học, nơi học sau đại học không có sự khác biệt về năng lực. Loại bằng sau đại học có sự khác biệt ý nghĩa qua đánh giá cán bộ quản lý (p<0,05), nhóm năm kinh nghiệm có xu hướng năng lực cao hơn (p=0,09). Kết luận, khuyến nghị: Năng lực nghề nghiệp của BS cử tuyển đa số ở mức trung bình khá. Sẽ có nghiên cứu định tính tiếp theo đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề này.


Từ khóa


Năng lực nghề nghiệp, bác sĩ cử tuyển, Trường Đại học Y Dược, yếu tố liên quan, tốt nghiệp

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved