NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU CỦA MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT THỦY SINH | Hà | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU CỦA MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT THỦY SINH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 27/04/18

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thu Hà Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Luyến, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
3. Cao Thị Phương Thảo, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
4. Lê Phương Dung, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Một số loài thực vật thủy sinh như rau Rút (Neptunia oleracea Lour.), rau Dừa nước (Ludwidgia adscendens L.) và Bèo tây (Eichhornia crassipes Solms) là những loài cây sống phổ biến trong nước ao, hồ. Chúng có nhiều công dụng khác nhau như dùng làm thuốc chữa bệnh, làm rau ăn và có vai trò làm sạch môi trường nước bị ô nhiễm. Vì vậy, chúng là đối tượng được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu thích nghi với môi trường sống ở nước ao, hồ của ba loài thực vật thủy sinh nói trên. Sử dụng phương pháp làm tiêu bản hiển vi, quan sát và mô tả theo tài liệu của Hoàng Thị Sản, Nguyễn Phương Nga (2008). Kết quả đã mô tả được đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu thích nghi của các loài rau Rút, rau Dừa nước và Bèo tây sống trong môi trường nước ao, hồ, nhằm cung cấp những dữ liệu phục vụ trong học tập và nghiên cứu.


Từ khóa


Rau Rút, rau Dừa nước, Bèo tây, rễ, thân

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved