NGHIÊN CỨU TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT BIẾN DẠNG TẤM TRÒN THEO LÝ THUYẾT PHI CỔ ĐIỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN HỮU HẠN | Hiếu | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT BIẾN DẠNG TẤM TRÒN THEO LÝ THUYẾT PHI CỔ ĐIỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN HỮU HẠN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/03/22                Ngày hoàn thiện: 12/05/22                Ngày đăng: 19/05/22

Các tác giả

Doãn Quý Hiếu Email to author, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga

Tóm tắt


Bài báo trình bày ứng dụng phương pháp sai phân hữu hạn để nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của tấm tròn theo lý thuyết phi cổ điển. Mô hình tính toán trạng thái ứng suất biến dạng đối với tấm tròn được xây dựng trên cơ sở hệ tọa độ 3 chiều, là hệ phương trình vi phân bậc 2 với các hệ số thay đổi. Để giải bài toán này, có thể sử dụng các phương pháp tính gần đúng, phương pháp số như phương pháp phần tử hữu hạn, sai phân hữu hạn. Trong bài báo này, tác giả trình bày ứng dụng phương pháp sai phân hữu hạn để giải bài toán tấm tròn chịu tải trọng cục bộ. Dựa trên kết quả tính toán đã đưa ra so sánh kết quả thu được bằng lý thuyết cổ điển và phi cổ điển.

Từ khóa


Tấm tròn; Tải trọng cục bộ; Phương pháp sai phân hữu hạn; Trạng thái ứng suất biến dạng; Lý thuyết phi cổ điển

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] S. P. Timoshenko and S. Voinovsky-Krieger, Plates and shells, (in Russian), Moscow, 1966, p. 636.

[2] V. V. Vasiliev and S. A. Lurie, “On the problem of constructing a non-classical theory of plates,” (in Russian), Izv. AN. MTT, no. 2, pp. 158-167, 1990.

[3] V. V. Firsanov, “Study of stress-Deformed State of Rectangular Plates Based on Nonclassical Theory,” Journal of Machinery Manufacture and Reliability, vol. 45, no. 6, pp. 515-522, 2016.

[4] V. V. Firsanov, “The stressed state of the “boundary layer” type cylindrical shells investigated according to a nonclassical theory,” Journal of machinery, manufacture and reliabitity, vol. 47, no. 3, pp. 241-248, 2018.

[5] Q. H. Doan and V. V. Firsanov, “Edge stress state of a rectangular plate with variable thickness based on a refined theory,” (in Russian), MAI Proceedings, Moscow, no. 110, 2020, doi: 10.34759/trd-2020-110-10.

[6] Q. H. Doan, “Study on the stress-deformed state of rectangular plate with variable thickness according to the non-classical theory” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 11, pp. 124-130, 2021, doi: 10.34238/tnu-jst.4521.

[7] V. V. Firsanov and V. T. Pham, “Research of the stress-strain state of conical shell under the action of local load based on the non-classical theory,” Journal of Mechanical Engineering Research and Developments, vol. 43, no. 4, pp. 24-32, 2020.

[8] V. V. Firsanov and V. T. Pham, “Stress-strain state of the spherical shell exposed to an arbitrary load based on a non-classical theory,” (in Russian), Problems of Strength and Plasticity, vol. 81, no. 3, pp. 359-368, 2019.

[9] Md. Roknuzzaman, B. Hossain, R. Haque, and T. U. Ahmed, “Analysis of Rectangular Plate with Opening by Finite Difference Method,” American Journal of Civil Engineering and Architecture, vol. 3, pp. 165-173, 2015, doi: 10.12691/ajcea-3-5-3.

[10] P. Katarina, H. Marko, and B. Zlatko, “Finite difference solution of plate bending using Wolfram Mathematica,” Tehnički glasnik, vol. 13, pp. 241-247, 2019, doi: 10.31803/tg-20190328111708.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5674

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved