ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG NGUỒN GEN THUỐC LÁ (Nicotiana tabacum) TẠI VIỆT NAM DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ SSR | Nhung | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG NGUỒN GEN THUỐC LÁ (Nicotiana tabacum) TẠI VIỆT NAM DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ SSR

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/05/22                Ngày hoàn thiện: 14/07/22                Ngày đăng: 14/07/22

Các tác giả

1. Nguyễn Hồng Nhung, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2. Trần Thị Thanh Hảo, Công ty TNHH Một thành viên Viện Thuốc lá
3. Nguyễn Văn Vân, Công ty TNHH Một thành viên Viện Thuốc lá
4. Hồ Mạnh Tường, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5. Trần Thị Huyền, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
6. Nguyễn Đình Trọng, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7. Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8. Đỗ Tiến Phát Email to author, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt


Thuốc lá (Nicotiana tabacum) là một trong những cây công nghiệp quan trọng ở Việt Nam. Hiện nay, công tác tuyển chọn, lai tạo giống thuốc lá ở nước ta chủ yếu dựa trên các đặc điểm hình thái và các tiêu chí chất lượng. Việc phát triển và ứng dụng các chỉ thị phân tử đã mang lại nhiều thành công trong chọn tạo giống thuốc lá trên thế giới, tuy nhiên các nghiên cứu ở Việt Nam vẫn còn rất hạn chế. Trong nghiên cứu này, chúng tôi kết hợp 16 đặc điểm hình thái và 5 chỉ thị phân tử SSR để đánh giá sự đa dạng của 71 nguồn gen thuốc lá Việt Nam. Kết quả đánh giá dựa trên đặc điểm hình thái cho thấy các dòng thuốc lá được phân chia thành 3 nhóm với sự khác biệt về các đặc điểm hình thái quan trọng như tổng số lá, chiều dài, rộng của lá, khối lượng lá khô và tươi. Ở kết quả đánh giá đa dạng di truyền dựa trên chỉ thị SSR, 71 nguồn gen thuốc lá nghiên cứu có tính đa dạng cao với chỉ số đa dạng di truyền Shannon (I) và giá trị khác biệt di truyền (Uhe) đều lớn hơn 0,5. Đáng chú ý, kết quả phân nhóm thông qua chỉ thị phân tử SSR có mức độ tương đồng cao với cách chia nhóm dựa trên đặc điểm hình thái, đặc biệt là chỉ tiêu năng suất. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển và ứng dụng các chỉ thị phân tử SSR trong hỗ trợ công tác chọn tạo giống thuốc lá ở Việt Nam trong tương lai.


Từ khóa


Nguồn gen; Đặc điểm hình thái; Chỉ thị SSR; Đa dạng di truyền; Nicotiana tabacum

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Food and Agriculture Organization, “Food and Agricultural Commodities Production,” 2016. [Online]. Available: http://www.fao.org/faostat. [Accessed Feb. 8, 2020].

[2] Data of main industrial products, “General Statistics Office,” 2019. [Online]. Available: https://www.gso.gov.vn/cong-nghiep/. [Accessed Jan. 21, 2022].

[3] S. Doganla, A. Frary, M. C. Daunay, R. N. Lester, and S. D. Tanksley, “A comparative genetic linkage map of eggplant (Solanum melongena) and its implications for genome evolution in the Solanaceae,Genetics, vol. 161, pp. 1697-1711, 2002.

[4] Z. Tong, X. Chen, D. Fang, J. Zeng, X. Wu, and B. Xiao, “SSR marker-based analyses on genetic diversity and relevant variations of agronomic traits and chemical composition of 231 flue-cured tobacco germplasm resources,” Acta Tabacaria Sinica, vol. 23, no. 5, pp. 31-58, 2017.

[5] H. Yang, X. Geng, S. Zhao, and H. Shi, “Genomic diversity analysis and identification of novel SSR markers in four tobacco varieties by high-throughput resequencing,” Plant Physiology and Biochemistry, vol. 150, pp. 80-89, 2020.

[6] R. Darvishzadeh, L. Mirzaei, H. H. Maleki, H. Laurentin, and S. R. Alavi, "Genetic variation in oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.) by agromorphological traits and simple sequence repeat markers," Revista Ciencia Agronomica, vol. 44, no. 2, pp. 347-355, 2013.

[7] T. T. M. Le, A. T. Nguyen, T. T. Tran, T. Q. Pham, and L. V. Vu, “Analysis of Genetic Diversity Based on Phenotypes and SSR Markers and Evaluation of Drought Tolerance of Waxy Maize Inbred Lines for Developing Hybrid Varieties for Northern Moutainous Provinces,” Journal of Sicence and Development, vol. 12, no. 3, pp. 285-297, 2014.

[8] T. P. Pham, D. T. Pham, and V. P. Nguyen, “Assessment on the genetic diversity of some avocado (Persea americana Mill.) varieties using microsatellite markers,” Version B of Vietnam Journal of Science and Technology, vol. 61, no. 7, pp.61-64, 2019.

[9] B. Ziegenhagen, P. Guillemaut, and F. Scholz, “A procedure for mini-preparations of genomic DNA from needles of silver fir (Abies alba Mill.),” Plant Molecular Biology Reports, vol. 11, pp. 117-121, 1993.

[10] B. S. Weir, Genetic data analysis II, 2nd ed. Sunderland, Massachusetts, Sinauer Associates: 377, 1996.

[11] F. Rohlf, J.NTSYSpc: Numerical taxonomy and multivariate analysis system version 2.02., Setauket, NY: Exeter Software, 1989.

[12] R. Peakall and P. E. Smouse, “GenAlEx 6.5: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research-an update,” Bioinformatics, vol. 28, pp. 2537-2539, 2012.

[13] R. Honarnejad and M. Shoai-Deylami, “Gene effect, combining ability and correlation of characterstics in F2 populations of Burley tobacco,” Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, vol. 08, no. 02, pp. 135-147, 2004.

[14] A. Fricano, N. Bakaher, M. Del Corvo, P. Piffanelli, P. Donini, A. Stella, N. V. Ivanov, and C. Pozzi, “Molecular diversity, population structure, and linkage disequilibrium in a worldwide collection of tobacco (Nicotiana tabacum L.) germplasm,” BMC Genetics, vol. 21, p. 1318, 2012.

[15] B. He, R. Geng, L. Cheng, X. Yang, H. Ge, and M. Ren, “Genetic diversity and fingerprinting of 33 standard flue-cured tobacco varieties for use in distinctness, uniformity, and stability testing,” BMC Plant Biology, vol. 20, no. 1, p. 378, 2020.

[16] H. S. Moon, J. M. Nifong, J. S. Nicholson, A. Heineman, K. Lion, R. Van der Hoeven, A. J. Hayes, and R. S. Lewis, “Microsatellite-based analysis of tobacco (Nicotianatabacum L.) genetic resources,” Crop Science, vol. 49, pp. 2149-2159, 2009.

[17] J. Aleksoski, “Estimation of the heterotic effect in f1 generation of various tobacco genotypes and their diallel crosses,” Biotechnology & Biotechnological Equipment, vol. 24, no. 02, pp. 407-411, 2010.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5932

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved