THỰC TRẠNG KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN CỬ TUYỂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Ngọc | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN CỬ TUYỂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 01/01/70

Các tác giả

1. Trần Bảo Ngọc Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Lê Ngọc Uyển, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Đắc Trung, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả thực trạng kết quả học tập các sinh viên (SV) cử tuyển đang học tập tại Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. Đối tượng, phương pháp: Mô tả thiết kế cắt ngang kết quả học tập theo thang điểm 4 từ hồ sơ thứ cấp quản lý điểm của các SV cử tuyển đang học tập tại Trường. Kết quả: 444 SV diện cử tuyển đang học tập, tỷ lệ nữ/nam là 1,32/1; bao gồm 21 dân tộc. Kết quả học tập trung bình các năm một đến năm sáu lần lượt là 1,72; 1,85; 2,29; 2,18; 2,57; 2,19. Tỷ lệ học lực giỏi, xuất sắc qua các năm học chiếm tỷ lệ thấp. Điểm tích lũy xếp loại yếu, kém giảm dần qua các năm học. SV nữ, vùng Đông Bắc và nhóm dân tộc Tày, Nùng có điểm số tích lũy cao hơn rõ rệt. Kết luận: Xếp loại học tập SV diện cử tuyển tại Trường Đại học Y Dược-Đại học Thái Nguyên không cao, có xu hướng tiến bộ trong các năm học sau.


Từ khóa


xếp loại tốt nghiệp, sinh viên diện cử tuyển, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved