ĐẶC ĐIỂM XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC VÀ TÌNH TRẠNG TĂNG ĐÔNG Ở BỆNH NHÂN COVID 19 TẠI TRUNG TÂM HỒI SỨC TÍCH CỰC LONG AN NĂM 2021 | Lan | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC VÀ TÌNH TRẠNG TĂNG ĐÔNG Ở BỆNH NHÂN COVID 19 TẠI TRUNG TÂM HỒI SỨC TÍCH CỰC LONG AN NĂM 2021

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/05/22                Ngày hoàn thiện: 24/06/22                Ngày đăng: 24/06/22

Các tác giả

1. Lê Thị Hương Lan Email to author, Bệnh viện trung ương Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Minh Thiện, Bệnh viện trung ương Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu đặc điểm một số tế bào máu ngoại vi và tình trạng tăng đông ở bệnh nhân COVID -19 điều trị tại tung tâm hồi sức tích cực tỉnh Long An. Đối tượng gồm 187 bệnh nhân, sử phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả cho thấy tỷ lệ thiếu máu ở bệnh nhân nghiên cứu là 25,4% ở nam và 39,2% ở nữ. Giá trị trung bình bạch cầu là 11,28 ± 5,66 G/L. Bệnh nhân COVID-19 có tăng bạch cầu trung tính, monocyte với tỷ lệ lần lượt là 55,1% và 39,6%; bạch cầu lympho giảm chiếm tỷ lệ 74,3%. Giá trị trung bình tiểu cầu là 278,66 ± 115,3 G/L và gặp 8,0% bệnh nhân giảm số lượng tiểu cầu. Giá trị trung bình Fibrinogen là 5,15 ± 1,62 g/L. Nồng độ D-dimer trung bình là 4,81 ± 12,99 mg/L, các chỉ số đông máu cơ bản PT, APTT có biến đổi nhưng không đáng kể. Có mối liên quan giữa 2 chỉ số Fibronogen và D-dimer với hệ số tương quan r=-0,22.  Một số chỉ số tế bào máu ngoại vi ở bệnh nhân COVID-19 có sự thay đổi theo diễn tiến bệnh, biểu hiện thiếu máu, tăng bạch cầu trung tính và monocyte, giảm bạch cầu lympho và tiểu cầu. Bệnh nhân COVID-19 thường có Fibrinogen và D-dimer tăng, biểu hiện tình trạng tăng đông ở bệnh nhân COVID-19 theo mức độ bệnh.


Từ khóa


Tế bào máu ngoại vi; Tăng đông ở bệnh nhân COVID-19; D- Dimer; Fibrinogen; Bất thường huyết học ở COVID-19

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Ministry of Health, Decision No. 4689/QD/BYT dated October 6, 2021. Guidelines for the diagnosis and treatment of Covid-19, pp. 26-27, 2021.

[2] Ministry of Health, Biological values of normal Vietnamese people in the 90s- 20th century, Do Trung Phan, Biological values of peripheral blood cells. Medical Publishing House, 2004, pp. 74-75.

[3] J. M. Connors and J. H. Levy, “Covid-19 and its implications for thrombosis and anticoagulation,” Blood, vol. 135, no. 23, pp. 2033-2040, 2020, doi: 10.1182/blood.2020006000.

[4] T. D. Le et al., "Clinical and subclinical characteristics of Covid-19 patients with underlying medical conditions treated at the No. 2 infectious field hospital, 103 Military Medical Hospital,” Military Medicine and Pharmacy Journal, special issue on Covid -19, pp. 162-167, 2021.

[5] M. Korppi, “Non-specific host response markers in the differentiation between pneumococcal and viral pneumonia: What is the most accurate combination?” Pedia Int., vol. 46, no. 5, pp. 545-550, 2004, doi: 10.1111/j.1442-200x.2004.01947.x.

[6] W. J. Guan, Z. Y. Ni, Y. Hu et al., "Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China, N. Engl. J. Med., vol. 382, no. 18, pp. 1708-1720, 2020, doi: 10.1056/NEJMoa2002032.

[7] M. Merad and J. C. Martin, “Pathological inflammation in patients with COVID-19, a key role for monocytes and macrophages,” Nature Reviews Immunology, vol. 20, pp. 355-362, 2020.

[8] M. Palladino, “Complete blood count alterations in Covid-19 patients: A narrative review,” Biochem Med (Zagreb), vol. 31, no. 3, 2021, Art. no. 030501.

[9] P. Xu, Q. Zhou, and J. Xu, “Mechanism of thrombocytopenia in COVID-19 patients,” Ann Hematol, vol. 99, no. 6, pp. 1205-1208, 2020, doi: 10.1007/s00277-020-04019-0.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6031

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved