ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ VÀ KHOẢNG CÁCH TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY NGHỆ TEN ĐỒNG (CURCUMA AERUGINOSA ROXB.) TẠI THANH TRÌ – HÀ NỘI | Núi | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ VÀ KHOẢNG CÁCH TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY NGHỆ TEN ĐỒNG (CURCUMA AERUGINOSA ROXB.) TẠI THANH TRÌ – HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 19/09/22                Ngày hoàn thiện: 04/11/22                Ngày đăng: 23/11/22

Các tác giả

1. Đào Văn Núi, Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội - Viện Dược liệu
2. Trần Đại Hải, Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội - Viện Dược liệu
3. Đặng Thị Hà, Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội - Viện Dược liệu
4. Trịnh Văn Vượng, Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội - Viện Dược liệu
5. Nguyễn Văn Dũng, Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội - Viện Dược liệu
6. Nguyễn Bá Hưng Email to author, Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội - Viện Dược liệu

Tóm tắt


Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ và khoảng cách trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất Nghệ ten đồng (Curcuma aeruginosa Roxb.) được tiến hành qua hai vụ (02/2020 – 02/2022) tại Thanh Trì, Hà Nội. Thí nghiệm một nhân tố, bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), 3 lần lặp lại, mỗi ô thí nghiệm có diện tích 10 m2. Thí nghiệm nghiên cứu thời vụ được bố trí với 6 thời vụ (15/02, 01/3, 30/3, 01/4, 15/4 và 01/5). Thí nghiệm khoảng cách gồm 5 công thức (20 x 20 cm, 20 x 30 cm, 30 x 30 cm, 30 x 40 cm và 40 x 40 cm). Từ nghiên cứu chỉ ra rằng năng suất Nghệ ten đồng đạt cao nhất ở thời vụ 01/04 (từ 6,94 đến 7,87 tấn/ha). Trong khi đó, khoảng cách trồng 30x40 cm (mật độ trồng 83.333 cây/ha) cho năng suất cao nhất là 8,47 tấn/ha. Kết quả của nghiên cứu này đã xác định được thời vụ và khoảng cách trồng thích hợp nhất cho Nghệ ten đồng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao.

Từ khóa


Khoảng cách trồng; Thời vụ; Sinh trưởng; Nghệ ten đồng; Năng suất

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. H. Pham, An Illustracted Flora of Vietnam, vol. 3, Tre publishing house, 1999, p. 455.

[2] L. Jirovetz, G. Buchbauer, C. Puschmann, M. P. Shafi, and M. K. G. Nambiar, “Essential Oil Analysis of Curcuma aeruginosa Roxb”, Leaves from South India,” Journal of Essential Oil Research, vol. 12, no. 1, pp. 47-49, 2000.

[3] C. Aromdee, S. Polrat, and P. Wangsomnuek, “Constituents of the rhizome of Curcuma aeruginosa and its DNA fingerprint,” International Journal of Phytomedicine, vol. 3, pp. 198-203, 2011.

[4] J. Srivilai, P. Phimnuan, J. Jaisabai, N. Luangtoomma, N. Waranuch, N. Khorana, W. Wisutiprot, C. N. Scholfield, and K. Champachaisri, “Curcuma aeruginosa Roxb. essential oil slows hair-growth and lightens skin in axillae; a randomised, double blinded trial,” International Journal of Phytotherapy and Phytopharmacology, Phytomedicine, vol. 25, pp. 29-38, 2016, doi: 10.1016/j.phymed. 2016.12.007.

[5] J. Srivilai, N. Waranuch, A. Tangsumranjit, N. Khorana, and K. Ingkaninan, “Germacrone and sesquiterpene-enriched extracts from Curcuma aeruginosa Roxb. increase skin penetration of minoxidil, a hair growth promoter,” Drug Deliv Transl Res, vol. 8, no. 1, pp. 140-149, 2017, doi: 10.1007/s13346-017-0447-7.

[6] G. Pumthong, P. Asawanonda, S. Varothai, V. Jariyasethavong, D. Triwongwaranat, P. Suthipinittharm, K. Ingkaninan, P. Leelapornpisit, and N. Waranuch, “Curcuma aeruginosa, a novel botanically derived 5a-reductase inhibitor in the treatment of male-pattern baldness: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study,” Journal of Dermatological Treatment, vol. 23, pp. 385-392, 2012.

[7] S. Atun, R. Arianingrum, N. Aznam, and S. N. Ab Malek, “Isolation of Sesquiterpenes Lactone from Curcuma aeruginosa Rhizome and the Cytotoxic Activity Against Human Cancer Cell Lines,” International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, vol. 8, no. 7, pp. 1168-1172, 2016.

[8] V. N. Dao, T. H. Dang, D. H. Tran, and V. V. Trinh, “Evaluation of growth, yield and quality of some Curcuma aeruginosa Roxb. sources in Thanhtri – Hanoi, Vietnam,” Journal of Science for Rural Development, no. 52-53, pp. 47-53, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6530

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved