NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG | Viên | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/12/22                Ngày hoàn thiện: 08/02/23                Ngày đăng: 09/02/23

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hồng Viên Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Văn Hữu Tập, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
3. Vũ Trọng Huấn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
4. Nguyễn Thu Huyền, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Thị Đông, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
6. Chu Thị Hồng Huyền, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
7. Nguyễn Thị Mai Linh, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thành phố Tuyên Quang có nhu cầu sử dụng nước trên 15.000 m3/ngày, trong đó chủ yếu là khai thác nước dưới đất. Việc đánh giá hiện trạng khai thác và quản lý nước dưới đất nhằm mục tiêu cung cấp nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý. Nghiên cứu này được thực hiện năm 2022 bởi 2 phương pháp: Phương pháp thu thập, phân tích, xử lý thông tin và Phương pháp điều tra khảo sát thực địa. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Tuyên Quang có 11 giếng khai thác nước dưới đất của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đang hoạt động với tổng lưu lượng khai thác lớn nhất là 15.172 m3/ngày. Hoạt động khai thác chưa gây ra các rủi ro, sự cố môi trường. Công tác quản lý, khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang được thực hiện theo quy định của pháp luật và đạt hiệu quả nhất định, cung cấp đủ nhu cầu nước cho sinh hoạt và sản xuất. Quá trình khai thác, sử dụng nước dưới đất còn một số hạn chế như nguy cơ ô nhiễm môi trường nước và nước dưới đất, nguồn lực cho công tác quản lý còn hạn chế. Nghiên cứu này đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác khai thác, quản lý tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Từ khóa


Nước dưới đất; Tài nguyên nước; Quản lý tài nguyên nước; Thành phố Tuyên Quang; Khai thác nước dưới đất

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] V. V. Nguyen and D. P. Nguyen, “Research and evaluate water quality changes and propose solutions to minimize surface water pollution in major rivers in the Red River Delta,” Journal of Science, Technology, Water Resources and Environment, vol. 65, pp. 74-81, 2019.

[2] T. T. H. Tran, H. T. Trinh, T. L. H. Tran, and V. M. Vu, “Research on predicting saline intrusion in Pleistocene aquifers in Nam Dinh coastal area by finite element method,” VNU Science Journal, vol. 32, no. 19, pp. 230-237, 2016.

[3] V. T. Tran and V. H. Huynh, “Current status of groundwater extraction and correlation between water level lowering and land subsidence: A study in Tra Vinh and Can Tho city,” Can Tho University Journal of Science, Symposium on Environment and Change climate, vol. 1, pp. 128-136, 2017.

[4] V. P. Le, M. T. Tran, and V. T. Tran, “Impact of groundwater extraction on groundwater level fluctuations in Can Tho city,” Can Tho University Journal of Science, Symposium on Environment and Change climate, vol. 1, pp. 22-30, 2017.

[5] Ministry of Natural Resources and Environment, Report on the State of the National Environment for the period 2016-2020, 2021, p. 76.

[6] T. T. T. Le, X. P. Dang, and P. D. Truong, “The current state of degradation, pollution of groundwater in Quaternary sediments in the Thai Binh province,” Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 35, no. 4, pp. 387 - 394, 2013

[7] Tuyen Quang Water Supply and Sewerage Joint Stock Company, “Report on the current status of underground water exploitation in well yard Tuyen Quang Water Supply and Sewerage Joint Stock Company, Tuyen Quang city,” 2021.

[8] Northern Federation for Planning and Investigation of Water Resources, “Report on Investigation and Assessment of Groundwater Resources in the Northern Midlands and Mountainous Areas,” 2010.

[9] Department of Natural Resources and Environment of Tuyen Quang province, “Report on water resources planning in Tuyen Quang province to 2025, vision to 2035,” 2017.

[10] Department of Natural Resources and Environment of Tuyen Quang province, “Report on the management and use of water resources, discharge of wastewater into water sources in Tuyen Quang province in 2014 – 2017,” 2018.

[11] Department of Natural Resources and Environment of Tuyen Quang province, “Report on management, exploitation and use of water resources, discharge of wastewater into water sources in Tuyen Quang province in 2018,” 2019.

[12] Department of Natural Resources and Environment of Tuyen Quang province, “Report on management, exploitation and use of water resources, discharge of wastewater into water sources in Tuyen Quang province,” 2021.

[13] Government of the Socialist Republic of Vietnam, “Decree no. 80/2014/ND-CP on drainage and wastewater treatment,” 2014.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7185

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved