NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG SCADA CHO TRẠM BIẾN ÁP SỬ DỤNG IoT VBOX | An | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG SCADA CHO TRẠM BIẾN ÁP SỬ DỤNG IoT VBOX

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 24/08/23                Ngày hoàn thiện: 28/09/23                Ngày đăng: 28/09/23

Các tác giả

Dương Hòa An Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Yêu cầu của khách hàng đối với khả năng cung cấp điện đầy đủ và liên tục (độ tin cậy cung cấp điện) của lưới điện phân phối ngày càng cao. Do đó cần xây dựng hệ thống SCADA (điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu) cho trạm biến áp thuận tiện và hiệu quả. Công nhệ IoT (Internet of Things) ngày càng phát triển. Điều này giúp kết nối các thiết bị với nhau và các thiết bị với Internet để chúng có thể giao tiếp và tương tác với nhau dễ dàng hơn. Bài báo này trình bày phương pháp ứng dụng thiết bị IoT Vbox để xây dựng hệ thống SCADA cho trạm biến áp. Để dánh giá hiệu quả của mô hình, bài báo đã xây dựng mô hình thực nghiệm sử dụng thiết bị IoT Wecon Vbox, và các thiết bị IED (Intelligent Electronic Devices), kết hợp giao diện SCADA (phần mềm) cho trạm biến áp 110KV Tiên Du. Thông qua hệ SCADA này (phần cứng và phần mềm) thử nghiệm giám sát các thông số và điều khiển các thiết bị điện trong trạm biến áp. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống đã giám sát được các thông số vận hành của trạm biến áp, điều khiển đóng cắt từ xa các thiết bị điện trong trạm biến áp.

Từ khóa


SCADA; Trạm biến áp; Giao diện người máy; Thiết bị điện tử thông minh; Tủ điều khiển xa

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] A. Basuki, T. I. Priadi, A. P. Sari, and H. Trirohadi, “SCADA Gateway, Smart Solution For Combining Conventional Substation and Substation Automation System,” The International Conference on Advanced Power System Automation and Protection, IEEE 2011, pp. 1268-1272.

[2] Vlad-Cristian, “Optimized SCADA Systems for Electrical Substations”, The 8th International symposium on advanced topics in electrical engineering, May 23-25, IEEE 2013, pp.1-4.

[3] N. Kardam, M. A. Ansari, and Farheen, “Communication and Load Balancing Using SCADA Model Based Integrated Substation,” International Conference on Energy Efficient Technologies for Sustainability, IEEE 2013, pp. 1256-1261.

[4] S. Mnukwa and A. K. Saha, “SCADA and Substation Automation Systems for the Port of Durban Power Supply Upgrade,” International SAUPEC/RobMech/PRASA Conference, IEEE 2020, pp. 1-5.

[5] N. Yellamandamma, T. S. Kumar, A. Aggarwal, and K. V. H. Rao, “Low Cost Solution for Automation and Controlof MV Substation using MODBUS-SCADA,” Third International Conference on Power Systems, Kharagpur, INDIA December 27-29, IEEE 2009, pp. 1-6.

[6] T. V. Arun, L. Lathesh, and A. R. Suhas, “Substation Automation System,” International Journal of Scientific and Engineering Research, vol. 7, pp. 215-218, 2016.

[7] X. Cheng, W. Lee, and X. Pan “Electrical Substation Automation System Modernization through the Adoption of IEC 61850,” IAS 51st Industrial & Commercial Power Systems Technical Conference, IEEE, 2015, pp. 1-7.

[8] Q. Xu, J. Liu, and L. Zhang, “A lightweight framework for data acquisition and quality monitoring in power system,” Proceeding of the 11th World Congress on Intelligent Control and Automation, IEEE, 2014, pp. 2956-2960.

[9] Y. Zhang, H. Zhang, L. Wang, and G. Hou, “Consistency analysis of SCADA data from field power systems,” In 10th International Conference on Advances in Power System Control, Operation & Management, IET 2015, pp. 1-4.

[10] A. K. Gupta and R. Johari, “IOT based electrical device surveillance and control system,” 4th International Conference on Internet of Things: Smart Innovation and Usages (IoT-SIU), IEEE, 2019. pp. 1-5.

[11] Y. Ebata, H. Hayashi, Y. Hasegawa, S. Komatsu, and K. Suzuki, “Development of the Intranet-based SCADA (supervisory control and data acquisition system) for power system,” Power Engineering Society Winter Meeting. Conference Proceedings, IEEE 2000, vol. 3, pp. 1656-1661.

[12] S. L. Nilsson, D. F Koenig, E. A. Udren, B. J. Allguren, and K. P. Lau, “Pros and Cons of Integrating Protection and Control in Transmission Substation,” IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, vol. 104, no. 5, pp. 1207-1224, May 1985.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8609

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved