TÌNH HÌNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG NGUỒN LỢI CÁ Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG | Hương | TNU Journal of Science and Technology

TÌNH HÌNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG NGUỒN LỢI CÁ Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/08/23                Ngày hoàn thiện: 29/11/23                Ngày đăng: 30/11/23

Các tác giả

1. Đặng Thị Thanh Hương Email to author, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2. Tạ Thị Thủy, Trường Đại học Thủ đô
3. Trần Trung Thành, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt


Nhằm góp phần cập nhật thông tin hiện trạng khai thác và sử dụng nguồn lợi cá, tạo cơ sở đề xuất biện pháp bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi này, nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn và đánh giá tại 4 khu vực: Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Mê, Nam Xuân Lạc, Chạm Chu và Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén dựa trên 48 phiếu qua 7 đợt phỏng vấn người dân địa phương. Kết quả cho thấy cá không phải là nguồn thu nhập chính của người dân địa phương nhưng lại được người dân tiêu thụ khá cao trong các bữa ăn hàng ngày (trung bình 2-4 ngày/tuần và 0,50-0,93 kg/ngày). Tác động của ô nhiễm nguồn nước và khai thác quá mức cùng với việc sử dụng các phương tiện mang tính hủy diệt trong khai thác ở một số khu vực đã dẫn tới nguồn lợi cá suy giảm. Sự hiểu biết của người dân về nguồn lợi cá còn tương đối thấp, các chương trình bảo tồn hay việc tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi còn nhiều hạn chế. Từ đó, bài báo đã đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi cá tại các khu vực nghiên cứu.


Từ khóa


Bắc Việt Nam; Bảo tồn và phát triển bền vững; Khu bảo tồn thiên nhiên; Nguồn lợi cá; Vườn quốc gia

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] V. H. Nguyen and S. Van Ngo, Freshwater fishes of Viet Nam, vol. I. Hanoi: Agricultural Publishing House (In Vietnamese), 2001.

[2] V. H. Nguyen, Freshwater Fish of Vietnam, vol. II. Hanoi: Agricultural Publishing House (In Vietnamese), 2005.

[3] V. H. Nguyen, Freshwater fishes of Viet Nam, vol. III. Hanoi: Agricultural Publishing House (In Vietnamese), 2005.

[4] N. W. Pankhurst and P. L. Munday, “Effects of climate change on fish reproduction and early life history stages,” Mar. Freshw. Res., vol. 62, no. 9, pp. 1015-1026, 2011, doi: 10.1071/MF10269.

[5] D. H. Tran, T. T. Ta, P. H. Nguyen, T. X. Ngo, X. C. Truong, and V. Q. Nguyen, “Biodiversity conservation of freshwater fish in vietnam based on ecosystem service approaches,” Sci. Technol. J. Agric. Rural Dev., vol. 10, pp. 5-13, 2021.

[6] Ministry of Science and Technology, Vietnam Red Data Book. Part I: Animals. Hanoi: Publishing House for Science and Technology (In Vietnamese), 2007.

[7] IUCN, “The IUCN Red List of Threatened species,” Version 2022-2, 2022. [Online]. Available: https://www.iucnredlist.org/. [Accessed Mar. 17, 2023].

[8] T. T. Ta, T. T. H. Dang, Q. H. Nguyen, T. T. Tran, H. N. Chu, and S. Van Ngo, “Fish species composition in Bac Me Nature Reserve, Ha Giang Province,” TNU J. Sci. Technol., vol. 228, no. 09, pp. 242-250, Jun. 2023, doi: 10.34238/tnu-jst.7708.

[9] D. H. Tran and T. T. Ta, “Sineleotris saccharae (Odontobutidae), a new record for ichthyo-fauna of Vietnam,” HNUE J. Sci. Nat. Sci., vol. 58, no. 3, pp. 105-110, 2013.

[10] H. D. Nguyen, D. H. Tran, and T. T. Ta, “A new species of genus Acheilognathus Bleeker, 1895 from the Tien Yen river, Vietnam,” J. Biol., vol. 35, no. 1, pp. 18-22, 2013.

[11] D. H. Tran, T. T. H. Dang, T. T. Ta, and T. X. Ngo, “Description of Pareuchiloglanis sp. (Siluriformes: Sisoridae) in the Da River basin belonging to Phong Tho district, Lai Chau province,” J. Sci. Nat. Sci., vol. 66, no. 4F, pp. 103-115, Nov. 2021, doi: 10.18173/2354-1059.2021-0073.

[12] D. H. Tran, H. D. Nguyen, T. T. H. Dang, Q. H. Nguyen, and T. N. Nguyen, “A new species of Euchiloglanis Regan, 1907 (Actinopterygii: Sisoridae) from Vietnam,” ACTA Zool. Bulg., vol. 75, no. 1, pp. 3-11, 2023.

[13] T. H. Duong, D. H. Tran, T. T. H. Dang, and Q. H. Nguyen, “Description of specimens of genus Parazacco (Cypriniformes: Cyprinidae) collected in Northern Vietnam,” TNU J. Sci. Technol., vol. 227, no. 14, pp. 388-396, 2022, doi: 10.34238/tnu-jst.6510.

[14] D. E. Snyder, “Invited overview: conclusions from a review of electrofishing and its harmful effects on fish,” Rev. Fish Biol. Fish., vol. 13, no. 4, pp. 445-453, 2003, doi: 10.1007/s11160-004-1095-9.

[15] V. L. Pham, T. T. H. Dang, T. T. D. Nguyen, X. H. Nguyen, and D. H. Tran, “Values and conservation of goby (Actinopteri: Gobiiformes) in Xuan Thuy National Park,” TNU J. Sci. Technol., vol. 228, no. 05, pp. 363-371, Apr. 2023, doi: 10.34238/tnu-jst.7412.

[16] D. H. Tran and T. T. Ta, “Fish diversity and fishery status in the Ba Che and Tien Yen rivers, northern Vietnam, with consideration on factors causing recent decline of fishery products,” Kuroshio Sci., vol. 7, no. 2, pp. 113-122, 2014.

[17] M. L. Ha et al., “Length-weight relationship and condition factor of Amur goby Rhinogobius similis Gill, 1859 (Actinopteri: Gobiidae) from different areas in Vietnam,” ACTA Zool. Bulg., vol. 74, no. 4, pp. 559-568, 2022.

[18] W. Xiong et al., “Invasive aquatic plant (Alternanthera philoxeroides) facilitates the invasion of western Mosquitofish (Gambusia affinis) in Yangtze River, China,” Aquat. Ecosyst. Health Manag., vol. 22, no. 4, pp. 408-416, Oct. 2019, doi: 10.1080/14634988.2019.1700090.

[19] K. L. Helen and K. P. L. Kelvin, “Generalised gobies, showing basic features [Image],” in A guide to gobies of Singapore. Singapore: Singapore Science Centre, 2005, p. 164.

[20] J. R. Ayala, R. B. Rader, M. C. Belk, and G. B. Schaalje, “Ground-truthing the impact of invasive species: spatio-temporal overlap between native least chub and introduced western mosquitofish,” Biol. Invasions, vol. 9, no. 7, pp. 857-869, Oct. 2007, doi: 10.1007/s10530-006-9087-4.

[21] H. G. Xu and S. Qiang, China’s invasive alien species. Beijing, China: Science Press, 2011.

[22] V. H. Nguyen and V. B. Vo, “Research results on species composition and distribution of fishes in Lo and Gam rivers in 1999,” Proceedings of Science in 1999, Research Institute for Aquaculture No. 1, 1999, pp. 3-20.

[23] V. G. Nguyen, “Study on ichthyofauna in the Bang Giang and Ky Cung rivers basin of Vietnam,” Doctoral Thesis, Academy of Science and Technology, Vietnam Academy of Sciences, 2018.

[24] H. D. Nguyen, T. M. H. Ngo, and D. H. Tran, “List of fish in the Hong river basin, Vietnam,” Proceedings of the First National Conference on Ichthyology in Vietnam, Publishing House for Science and Technology, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8622

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved