TÁC ĐỘNG CỦA KỸ THUẬT SHADOWING ĐẾN KỸ NĂNG NÓI CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN | Phương | TNU Journal of Science and Technology

TÁC ĐỘNG CỦA KỸ THUẬT SHADOWING ĐẾN KỸ NĂNG NÓI CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/08/23                Ngày hoàn thiện: 30/10/23                Ngày đăng: 30/10/23

Các tác giả

1. Trần Thị Nam Phương Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Ngô Thị Bích Ngọc, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Ngày nay, tiếng Anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống nhằm mang đến cho con người cơ hội giao tiếp toàn cầu. Kỹ năng nói luôn là một thách thức mà người học muốn cải thiện để giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm nghiên cứu khả năng ứng dụng của kỹ thuật shadowing. Mục đích của nghiên cứu là đánh giá mức độ ảnh hưởng của kỹ thuật shadowing đến kỹ năng nói của sinh viên và tìm hiểu thái độ của sinh viên đối với kỹ thuật này. Đối tượng tham gia bao gồm 60 sinh viên không thuộc chuyên ngành tiếng Anh năm thứ nhất thuộc các khoa khác nhau của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Các bài kiểm tra và bảng câu hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu. Dữ liệu được phân tích định lượng bằng SPSS và Excel. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng kỹ thuật shadowing là một phương pháp học tập hiệu quả giúp nâng cao kỹ năng nói của sinh viên, và sinh viên có phản hồi tích cực đối với kỹ thuật này. Do đó, kỹ thuật shadowing nên được áp trong dạy và học tiếng Anh.

Từ khóa


Kỹ thuật shadowing; Kỹ năng nói; Thái độ của người học; Không thuộc chuyên ngành tiếng Anh; Tính hiệu quả

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] T. T. T. Tran, "Shadowing a Conversation Helps Students Use New Words In English Speaking," TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 13, pp. 43-51, 2021.

[2] H. M. Pakula, "Teaching speaking," Apples-Journal of Applied Language Studies, vol. 13, no. 11, pp. 95-111, 2019.

[3] M. F. Lina, "Teaching speaking for professional context using Prezi in the relation with
students’ creativity," Register Journal, vol. 11, no. 2, pp. 121-138, 2018.

[4] R. Mandaniyati and I. V. Sophya, "The Application of Question and Answer Method to
Improve the Ability of Student's Achievement," Britania Journal of English Teaching, vol. 1, no. 2, pp. 121-141, 2020.

[5] T. M. T. Nguyen and V. T. Nguyen, "Shadowing and Listening Comprehension of English-major Students," TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 13, pp. 36-42, 2021.

[6] A. Hughes, Testing for Language Teachers. United Kingdom: Cambridge University Press, 2003.

[7] S. Rabiah, "Language as a Tool for Communication and Cultural Reality Discloser," 1st International Conference on Media, Communication and Culture University Muhammadiyah Yogyakarta and University Sains Malaysia, Yogyakarta, 2018, pp. 1-11.

[8] Aprianoto and Haerazi, "Development and assessment of an interculture-based instrument model in the teaching of speaking skills," Universal Journal of Educational Research, vol. 7, no. 12, pp. 2796-2805, 2019.

[9] M. Muhlisin and A. Widyanto, "An analysis on teacher‟s communication strategies in
teaching speaking at MTs NW Bonjeruk," JOLLT Journal of Languages and Language
Teaching
, vol. 7, no. 2, pp. 154-165, 2019.

[10] S. Kadota and K. Tamai, Ketteiban Eigo shadouingu [Shadowing in English]. Tokyo: Cosmopier, 2004.

[11] Y. Hamada, "An effective way to improve listening skills through shadowing," The Language Teacher, vol. 36, no. 1, pp. 3-10, 2012.

[12] S. Hayakawa, "Charge inversion mass spectrometry: Dissociation of resonantly neutralized molecules," InterScience, vol. 39, pp. 111-135, 2004.

[13] H. M. Omar and M. Umehara, "Using 'a shadowing' technique' to improve English
pronunciation deficient adult Japanese learners: An action research on expatriate Japanese
adult learners," The Journal of Asia TEFL, vol. 7, no. 2, pp. 199-230, 2010.

[14] Y. Hamada, "Wait! Is it really shadowing?" The Language Teacher, vol. 40, no. 1, pp. 14-17, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8657

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved