ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH VƯỜN RỪNG HỖN GIAO GIỮA TRÁM ĐEN, DẺ VÁN KẾT HỢP CÂY CHÈ HOA VÀNG NHẰM TĂNG SINH KẾ VÀ PHÒNG CHỐNG XÓI MÒN TẠI KHU VỰC HỒ BA BỂ | Thư | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH VƯỜN RỪNG HỖN GIAO GIỮA TRÁM ĐEN, DẺ VÁN KẾT HỢP CÂY CHÈ HOA VÀNG NHẰM TĂNG SINH KẾ VÀ PHÒNG CHỐNG XÓI MÒN TẠI KHU VỰC HỒ BA BỂ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/09/23                Ngày hoàn thiện: 29/11/23                Ngày đăng: 30/11/23

Các tác giả

1. Dương Thị Kim Thư, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
2. Nguyễn Gia Vượng, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
3. Trần Mạnh Trường, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
4. Nguyễn Quang Phi, Trường Đại học Thủy lợi
5. Hà Thị Quyến Email to author, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt


Mô hình vườn rừng hỗn giao kết hợp giữa cây lâm nghiệp và cây dược liệu đã được chứng minh mang lại lợi ích kép cho người trồng rừng, phòng chống thiên tai, góp phần an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Trong bài báo này, một mô hình trồng vườn rừng hỗn giao quy mô 3 ha giữa cây lâm nghiệp gồm Trám đen và Dẻ ván kết hợp cây dược liệu Chè hoa vàng đã được triển khai tại thôn Bản Chán, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn với sự tham gia của 10 hộ dân. Sau 2,5 năm theo dõi và chăm sóc, cả ba loài cây đều sinh trưởng và phát triển tốt: tỉ lệ sống của Trám đen đạt 95,30%; Dẻ ván đạt 95,15% và Chè hoa vàng đạt 90,52%. Người tham gia trồng rừng đã có thu nhập bước đầu từ việc thu hái lá Chè hoa vàng sau 2,5 năm thực hiện mô hình. Mô hình này cũng cho thấy khả năng làm giảm xói mòn đất so với khu vực không triển khai mô hình (giảm 11,99% năm 2021 và 6,99% năm 2022).  Đây là mô hình vườn rừng hỗn giao gồm Trám đen + Dẻ ván + Chè hoa vàng đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Với kết quả này, mô hình có khả năng nhân rộng tại các khu vực quanh hồ Ba Bể, tạo nên các khu vườn rừng đa mục đích, vừa mang lại sinh kế cho người dân, vừa góp phầm giảm thiểu xói mòn, bồi lấp lòng hồ, duy trì hệ sinh thái rừng bền vững.


Từ khóa


Mô hình vườn rừng hỗn giao; Trám đen (Canarium tramdenum Dai & Yakovl); Dẻ ván (Castanea mollissima blume); Chè hoa vàng (Camellia chrysantha); Xói mòn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] C. H. Matthew, B. M. Bernat, P. Shai, K. B. Allison, K. Sonia, T. Elisa, J. Pedro, and B. S. Daniel, “Review Seeing the forest for the trees: Putting multilayer networks to work for community ecology,” J. Functional Ecology, vol. 33, pp. 1-12, 2018.

[2] J. B. Friedrich and H. Andreas, “The importance of forest structure to biodiversity-productivity relationships,” R Soc Open Scie Collection, vol. 4, no. 1, pp. 160-521, 2017, doi: 10.1098/rsos.160521.

[3] N. B. Nguyen and D. T. Pham, Growing agricultural crops, medicinal herbs and specialties under the forest canopy. Agriculture Publishing House, Vietnam, 2002.

[4] V. T. Thai, The forest vegetation in Vietnam, Science and Technology Publishing House, Ha Noi, 1978.

[5] J. P. Kimmins, Forest ecology, Inc. publishing as Prentice Hall, 2004.

[6] S. K. Han and H. B. Soo, “A Study on the Growth Characteristics of Multi - layer Planted Trees through Growth Analysis,” Korean J. Environ. Ecol., vol. 29, no. 2, pp. 279-291, 2015, doi: 10.13047/KJEE.2015.29.2.279..

[7] R. Gustav, W. Björn, B. N. Anders, and L. Magnus, “Creation of multi-layered canopy structures in young oak-dominated urban woodlands - The ‘ecological approach’ revisited,” Urban Forestry & Urban Greening, vol. 11, pp. 147-158, 2012.

[8] L. Pan, M. Mahta, E. P. Leland, and M. L. Richard, “Radar Backscattering Model for Multilayer Mixed-Species Forests,” IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, vol. 43, no. 11, pp. 2612-2626, 2005.

[9] C. Shixiong, L. Chenxi and Y. Hui, “Optimal Tree Canopy Cover during Ecological Restoration: A Case Study of Possible Ecological Thresholds in Changting, China,” Article in BioScience, vol. 20, no. 10, pp. 1-12, 2017.

[10] People's Committee of Son La province, Planning project for development of medicinal plants in the province to 2020, orientation to 2030, 2016.

[11] People's Committee of Hoa Binh province, Planning project for development of medicinal plants in Hoa Binh province to 2025, orientation to 2030, 2018.

[12] Center for Application of Science and Technology Advancement in Phu Tho Province, Report of project applying technical advances in intensive cultivation of Ba Kich plants under the canopy of acacia forests to increase socio-economic efficiency of planted forests in Phu Tho province, 2016.

[13] V. L. Dang, “Research possible solutions to limit sedimentation in Ba Be Lake,” Journal of Environment, vol. 11, no. 5, pp. 22-27, 2011.

[14] N. N. Vy, “Sedimentation and landslides are threatening the ecology and livelihoods of residents of the Ramsar area of Ba Be National Park,” Journal of Environment, General Department of Environment, number of topic CD3, pp. 25-27, 2019.

[15] T. K. T. Duong, M. T. Tran, T. P. Nguyen, T. Q. Ha, and H. Q. Nguyen, “Research and propose a model of afforestation combining medicinal plants suitable foe the natural and social coditions of Ba Be districht, Bac Kan province,” J. of Water Resources Science and Technology, Special Publication, no. 1-2022, pp. 43-51, 2022.

[16] People's Committee of Bac Kan province, Decision No. 1449/QD-UBND dated August 12, 2020 on promulgating technical norms to apply in implementing programs, projects and models in Bac Kan province, 2020.

[17] TCVN 5299:2009: Soil quality – Method for determining the level of soil erosion due to raining, 2009.

[18] T. M D. Ngo, Q. H. Ngo, S. D. Le, Q. C. Ngo, and V. K. Nguyen, “Assessing the growth situation and regeneration ability of yellow camellia in some northern provinces,” Journal of Forestry Science, no. 4, pp. 9-19, 2011.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8702

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved