ĐỊNH LƯỢNG BERBERIN TRONG DÂY ĐAU XƯƠNG (TINOSPORA SINENSIS) THU HÁI Ở HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO | Quỳnh | TNU Journal of Science and Technology

ĐỊNH LƯỢNG BERBERIN TRONG DÂY ĐAU XƯƠNG (TINOSPORA SINENSIS) THU HÁI Ở HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 27/09/23                Ngày hoàn thiện: 29/11/23                Ngày đăng: 30/11/23

Các tác giả

1. Nguyễn Thu Quỳnh Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Gia Khánh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Tô Hoài Anh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Duy Thư, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
5. Hà Xuân Sơn, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm mục đích xác định hàm lượng berberin trong dược liệu dây đau xương (Tinospora sinensis (Lour) Merr. Menispermaceae) thu hái ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Trong nghiên cứu, mẫu dược liệu được chiết Soxhlet, dung môi methanol, cô đặc dịch chiết tạo cao lỏng bằng thiết bị cô quay chân không, sau đó xác định hàm lượng berberin trong cao lỏng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với điều kiện cột pha đảo (C18, 250 mm x 4,6 mm, 5 µm), pha động nước- acetonitril tỷ lệ 1-1 (cứ 1000 ml dung môi thêm 3,4 g kali dihydrophosphat và 1,7 g natri laurylsulfat), thể tích tiêm mẫu 10 µl, tốc độ dòng 1,0 ml/phút, bước sóng 345 nm. Phương pháp được thẩm định về độ phù hợp hệ thống, tính đặc hiệu, tính tuyến tính, độ chính xác, độ đúng, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng. Kết quả thu được pic berberin có thời gian lưu khoảng 9,8 phút, phương pháp định lượng đạt yêu cầu về độ đặc hiệu, tính thích hợp của hệ thống; độ đúng có tỷ lệ tìm lại trung bình 99,98% với độ lệch chuẩn 8,46%, khoảng tuyến tính được xây dựng với nồng độ berberin từ 5 µg/ml đến 80 µg/ml có hệ số R2 = 0,9957. Áp dụng phương pháp định lượng xác định được hàm lượng berberin trong mẫu nghiên cứu là 0,162 ± 0,011 mg/g.


Từ khóa


Dược liệu; Tinospora sinensis; Berberin; Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao; Thẩm định; Hàm lượng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] G. V. Srinivasan, K. P. Unnikrishnan, B. Rema Shree, and I. Balachandran, “HPLC Estimation of berberine in Tinospora cordifolia and Tinospora sinensis,” Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, vol. 70, no. 1, pp. 96-99, 2008.

[2] A. Banerjee, S. Singh et al., “Protective efficacy of Tinospora sinensis against streptozotocin induced pancreatic islet cell injuries of diabetic rats and its correlation to its phytochemical profiles,” Journal of Ethnopharmacology, vol. 248, pp. 1-36, 2020.

[3] J. Song, Q. Wu, J. Jiang et al., “Berberine reduces inflammation of human dental pulp fibroblast via miR-21/KBTBD7 axis,” Archives of Oral Biology, vol. 110, 2020, Art. no. 104630.

[4] M. Yao, X. Fan, B. Yuan et al., “Berberine inhibits NLRP3 Inflammasome pathway in human triple-negative breast cancer MDA-MB-231 cell,” BMC Complementary and Alternative Medicine, vol. 19, no. 1, pp. 1-11, 2019.

[5] C. H. Ho, V. T. Hoang, T. L. H. Nguyen, V. T. Nguyen, C. V. Nguyen, and T. Q. Nguyen, “Quantitative Study on Berberin Chloride in “Vien nen dai trang 105” by High Performace Liquid Chromatography,” (in Vietnamese), Journal of military pharmaco-medicine, no. 2, pp. 75-80, 2015.

[6] V. L. Vo, V. C. Nguyen, T. Y. L. Bui, and N. T. Pham, “Developing a procedure for the dosage of berberine chloride in the Berberin-Eudragite L100 solid dispersion system,” (in Vietnamese), Lac Hong Science Journal, vol. 12, pp. 55-57, 2021.

[7] Ministry of Health, Vietnam Pharmacopoeia V. Treatise on Tinospora sinensis, 2018, pp. 738-739.

[8] V. H. Dang and V. Dinh, Drug Testing. Vietnam Education Publishing House, 2014, pp. 135-184.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8847

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved